โครงข่ายถนนเชื่อมโลก 7แสนกม. ทุ่มแสนล้านลุยต่อ บก-ราง-นํ้า-อากาศ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รัฐบาลเร่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาการใช้รถยนต์ส่วนตัว ลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ระบบขนส่งทางราง ทางนํ้า ตลอดจนทางอากาศ อีกทั้งยังเน้นย้ำว่าการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ค่า PM 2.5 ดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยแนวคิด “ขนส่งมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม” อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อบ้าน และประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า “ทางบก” ในประเทศไทย ปัจจุบันมีเส้นทางถนนระยะทางรวมกว่า 701,847 กม. มีรถทุกประเทศใช้เส้นทางไปมาหาสู่กัน กว่า 39.3 ล้านคัน

ขณะทางนํ้า มีท่าเทียบเรือ 43 แห่ง ปริมาณการเข้า-ออกของเรือกว่า 241,687 เที่ยว ปริมาน สินค้ากว่า 331 ล้านตันต่อปีเช่นเดียวกับ ทางราง มีรางรถไฟและรถไฟฟ้า รวมกว่า 4,644 กม. ส่วนทางอากาศ มีท่าอากาศยานทั้งหมด 38 แห่ง โดยปีที่ผ่านมามีผู้โดยสารกว่า 163 ล้านคนแม้วันนี้ประเทศไทยมีโครงข่ายที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เชื่อมโยงทั่วทุกภูมิภาค ทะลุประเทศเพื่อนบ้าน วิ่งต่อไปยัง จีน อินเดีย อย่างเส้นทางขนส่งทางบก ทางราง ขณะ เส้นทางทางนํ้า และอากาศช่วยแบ่งเบาภาระในการขนส่งสินค้า ไปยังประเทศที่ไกลออกไปอย่างประเทศในแถบยุโรปได้ แต่ทั้งนี้การลงเม็ดเงิน เสริมศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันยังคงมีต่อเนื่อง แต่ละปีหลายแสนล้านบาท

เนื่องจากประเมินว่าในอนาคต ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการบริโภคสินค้า การเดินทาง การท่องเที่ยวของประชากรทั้งไทยและต่างชาติ มุมสะท้อนของนายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ระบุว่า รฟท. เพิ่มศักยภาพการขนส่งทางราง ให้ครอบคลุม ทุกภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวก ลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิง และเน้นความปลอดภัย ในการเดินทางให้กับประชาชนและการขนส่งสินค้า ตามยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล

ทั้งนี้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุในงาน “INNOCON Bangkok 2019” จัดโดยสมาคมเฉพาะด้านธุรกิจการบินและระบบราง ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินโครงการที่สำคัญ เพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และรองรับการเชื่อมโลก เชื่อมไทยในอนาคต ได้แก่ โครงการขนาดใหญ่ ทั้งบก ราง นํ้า อากาศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งรถไฟความเร็วสูง ท่าเรือขนาดใหญ่ เส้นทางทางบกอย่าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ การขยายสนามบิน การหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินใหม่ๆ ฯลฯ ที่ภาคเอกชนจะเข้ามารับงานประมูลอีกนับล้านล้านบาทอย่างไรก็ตาม นายถาวรให้ความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ จากแผนพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมในกรอบ 20 ปี การพัฒนาแผนอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยจะแบ่งโครงข่ายคมนาคมขนส่งออกเป็นโครงข่ายด้านคมนาคมภายในประเทศ โครงข่ายด้านคมนาคมระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมโลก ตั้งแต่ภูมิภาค ประเทศ ทวีป และโลก ในอนาคตอันใกล้

25/11/2562  ฐานเศรษฐกิจ (25 พฤศจิกายน 2562)

ผู้สนับสนุน