info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.70.175

รถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ลุ้นครม.เห็นชอบปรับแบบสัญญา2

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบรถไฟทางคู่เส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โดยเฉพาะสัญญา 2 งานโยธาช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ ตามที่ประชาชนในพื้นที่บริเวณสถานีนครราชสีมาไม่ต้องการให้แนวเส้นทางระดับดินเป็นการแบ่งเขตเมืองออกเป็น 2 โซนจึงเสนอให้สร้างแนวเส้นทางยกระดับผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยการออกแบบในครั้งนี้จะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 4-6 เดือน หลังจากนั้นจะนำเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เพราะจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเนื่องจากจะต้องสร้างแนวเส้นทางยกระดับระยะทางตั้งแต่ 3.7-5 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้งบประมาณอีกไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อครม.เห็นชอบแบบเรียบร้อยแล้วรฟท.จะเร่งประกาศประกวดราคาหาผู้รับจ้างสัญญา 2 ภายในปี 2562 นี้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในต้นปี 2563 โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 42 เดือน เพื่อให้การเปิดเส้นทางดังกล่าวไม่ล่าช้าส่งผลกระทบต่อช่วงอื่นๆ

23/4/2562  ฐานเศรษฐกิจ (23 เมษายน 2562)

แนะนำคู่ค้า