info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.107.166

PRIME เล็งลงทุนเพิ่ม สร้างโรงไฟฟ้าไทย-เอเชีย

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์มโรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่ารายได้ปี 2562 จะเป็นไปตามเป้า เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัททั้งในและต่างประเทศสามารถสร้างรายได้ค่าไฟฟ้าได้ตามเป้าโดยช่วง 9 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 488.2 ล้านบาท มีกำไรเบ็ดเสร็จ 206 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิ 42.2%โดยมีกำไรเบ็ดเสร็จเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ 377.2 ล้านบาทช่วง 9 เดือนแรก ปี 2561 ของบริษัท ฟู้ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สำหรับในปี 2563 บริษัทจะเร่งเดินหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาและก่อสร้างจำนวน 108 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งอยู่ในไทย ญี่ปุ่น กัมพูชา โดยเฉพาะในกัมพูชา เป็นโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ 78 MW จัดว่าขนาดใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งในกัมพูชา และได้รับความสนใจมากจากบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทกำลังศึกษาการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของรัฐบาลและโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ในเอเชีย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 17,017,941,757 บาท (ราคาพาร์1 บาทต่อหุ้น) มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 1.33 เท่า โดยมีสินทรัพย์ 5,319 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,034 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,285 ล้านบาทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) 12%

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 287 MW โดยจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว 179 MW อยู่ระหว่างพัฒนาและก่อสร้าง 108 MW เป็นโรงไฟฟ้าในไทย 132.3 MW ญี่ปุ่น 68.2 MW ไต้หวัน 8.5 MW และกัมพูชา 78 MW (สัญญาจำหน่ายไฟฟ้า 60 MW) ซึ่งจะก่อสร้างที่จังหวัดกัมปงชนัง

“กัมพูชา เป็น 1 ในประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในปริมาณมาก บริษัทคาดว่าจะมีโอกาสขยายการลงทุนเพิ่มเติมในกัมพูชาได้อีก และบริษัทกำลังศึกษาการลงทุนในไต้หวัน เวียดนาม ลาว ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก” นายสมประสงค์ กล่าว

25/1/2563  แนวหน้า (25 มกราคม 2563)

แนะนำคู่ค้า