info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.24.209

เหยียบโลด 120 กม./ชม. “ถนนราชพฤกษ์” ตลอดสายสิ้นปี 63

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท ดันสุดตัว นโยบาย “ศักดิ์สยาม” ซิ่ง 120 กม./ชม. นำร่อง “ถนนราชพฤกษ์” ตลอดสาย 50 กม. เหยียบโลดปลายปีนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างดำเนินการการตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.

ในส่วนของกรมฯ จะนำร่องที่ถนนราชพฤกษ์ทั้งเส้นทาง ระยะทางประมาณ 50 กม. โดยอยู่ระหว่างปรับปรุงเครื่องหมายจราจร (Traffic Signs) และเพิ่มเครื่องหมาย รวมถึงปรับปรุงสีบนพื้นผิวจราจร (Traffic Marking) เพื่อแบ่งช่องทางจราจรให้เลนขวาสุดใช้ความเร็วได้เกิน 120 กม./ชม. เลนกลางให้ใช้ความเร็ว 110 กม./ชม. และเลนซ้ายสุดให้ใช้ความเร็วที่ 90 กม./ชม. ขณะนี้อยู่ระหว่างของบกลางปี 2564 ดำเนินการ

การปรับปรุงดังกล่าวจะรวมถึงการนำแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post: RGP) มาใช้ในการปรับปรุงถนนเส้นนี้ด้วย

“โดยจะรวมอยู่ในวงเงินที่จะขอดำเนินการเฟสที่ 2 ของโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาท”

ส่วนการประกาศอย่างเป็นทางการ อยู่ระหว่างรอเสนอกฎกระทรวง 2 ฉบับ ประกอบด้วย กฎกระทรวงในการกำหนดอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 และ พ.ร.บ.ทางหลวง 2535 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในสิ้นปี 2563 นี้

1/10/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (1 ตุลาคม 2563)

แนะนำคู่ค้า