info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.45.252

คลังเปิดจอง ที่พักผู้สูงอายุ ราคาเริ่มต้น1.8ล้าน/ค่ารายเดือน3หมื่นบ.

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

ที่กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กรมธนารักษ์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพื่อดำเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ -ธนารักษ์”

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า โครงการนี้อยู่ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20-0-00 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ของประเทศไทยและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ

โดย กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดจองสิทธิโครงการ ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีราคาห้องพักเริ่มต้น 1.82 – 2.99 ล้านบาท (ราคารวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า) โดยสามารถจองได้ 2 ช่องทาง คือ

1. จองผ่านระบบอินเตอร์เนต โดยให้ผู้สูงอายุหรือตัวแทนแสดงความประสงค์และจัดส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ https://www.treasury.go.th หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการhttps://samutprakan.treasury.go.th และเว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตรโครงการฯ ได้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://med.mahidol.ac.th และ ธพส https://www.dad.co.th

2. จองผ่านเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Walk in) ที่ กรมธนารักษ์ ฯลฯ โดยคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 (ห้าสิบแปด) ปี ณ วันที่จองสิทธิ และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 (หกสิบ) ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคในการเข้าพักอาศัยภายในโครงการ ตามความเห็นของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ต้องยอมรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดค่าส่วนกลางประมาณ 4,000 บาทต่อปี แต่มีค่าบริการอาหาร 3 มื้อ ค่าดูแลครบวงจร 30,000 บาทต่อเดือน เพราะมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ หลังเปิดจองแล้วจะใช้รูปแบบจับสลาก เพื่อคัดเลือกผู้ได้สิทธิจอง และหากมีจำนวนมากพร้อมขยายโครงการเฟส 2 เพิ่มเติม

7/11/2563  แนวหน้า (07 พฤศจิกายน 2563)

แนะนำคู่ค้า