info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.107.249

โอนแผนสร้างรถไฟฟ้า-ไฮสปีดไปกรมราง

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนทรัพย์สินฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปเป็นของกรมการขนส่งทางราง ทั้งนี้การ พิจารณาการตัดโอนภารกิจ สนข. ไป ขร. โดยมีโครงการศึกษาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อาทิ การศึกษาแปลงแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องไปสู่การปฏิบัติ การศึกษาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง การศึกษาเพื่อการบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางและการจัดการระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงโครงการที่ผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว อาทิ โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา และสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ - พิษณุโลก-เชียงใหม่ ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง สนข. และ ขร. เพื่อหารือกำหนดหลักเกณฑ์การตัดโอนภารกิจ สนข. ไป ขร. ทั้งหมด โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

8/2/2563  ฐานเศรษฐกิจ (8 กุมภาพันธ์ 2563)

แนะนำคู่ค้า