info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.107.249

สูงปรี๊ดมอเตอร์เวย์บางปะอิน 4 ล้อจ่าย 250 บางใหญ่150 บาท

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวง เตรียมประกาศค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง บางปะอิน-นครราชสีมา และบางใหญ่-กาญจนบุรี หลัง ครม. มีมติเห็นชอบ โดยรถยนต์ 4 ล้อเส้นบางปะอินตลอดเส้นทางจ่าย 250 บาท 6 ล้อขึ้นไปจ่ายสูงสุด 550 บาท ส่วนบางใหญ่ จ่ายตั้งแต่ 150-350 บาท ตามประเภทรถ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษทั้ง 2 เส้นทาง จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริงจากด่านต้นทางถึงด่านปลายทาง โดยทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีค่าธรรมเนียมผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทางสำหรับรถยนต์ประเภท 4 ล้อ อยู่ที่ 240 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร รถยนต์ประเภท 6 ล้อ มีค่าธรรมเนียมสูงสุดตลอดเส้นทาง 380 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.00 บาทต่อกิโลเมตร และรถยนต์ประเภทมากกว่า 6 ล้อ มีค่าธรรมเนียมสูงสุดตลอดเส้นทาง 550 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร

ทั้งนี้ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีระยะทาง 196 กิโลเมตร ประกอบด้วยด่านเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านขามทะเลสอ โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่าแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2566ส่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีค่าธรรมเนียมผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทางสำหรับรถยนต์ประเภท 4 ล้อ อยู่ที่ 150 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.50 บาทต่อกิโลเมตร รถยนต์ประเภท 6 ล้อ มีค่าธรรมเนียมสูงสุดตลอดเส้นทาง 240 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.40 บาทต่อกิโลเมตร และรถยนต์ประเภทมากกว่า 6 ล้อ มีค่าธรรมเนียมตลอดเส้นทาง 350 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 3.45 บาทต่อกิโลเมตร ทั้งนี้ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีระยะทาง 96 กิโลเมตร ประกอบด้วย 8 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี ด่านศรีษะทอง ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี 2566สำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนต่อขยายตอนพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 32 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ด่าน คือ ด่านห้วยใหญ่ ด่านเขาชีโอน และด่านอู่ตะเภา โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนสิงหาคม 2563“กรมทางหลวงพิจารณาค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด โดยรายได้จากค่าผ่านทางนั้น กรมทางหลวงจะนำไปเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ทาง ทั้งด้านความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงสุดในการใช้เส้นทาง ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์เส้นทางใหม่ต่อไป” นายสราวุธกล่าว

18/2/2563  ฐานเศรษฐกิจ (18 กุมภาพันธ์ 2563)

แนะนำคู่ค้า