info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.147.211

กนอ.เปิดบริการนิคมฯสระแก้ว นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)?เปิดเผยว่า ตามที่กนอ.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)?ให้ดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 พื้นที่ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พื้นที่ 836.72 ไร่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาพื้นที่ 1,121 ไร่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พื้นที่ 660.56 ไร่นั้นนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแห่งแรกในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการค้าและเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นิคมอุตสาหกรรมสระแก้วนับเป็นจุดยุทธศาสตร์บริเวณพื้นที่ชายแดนที่ห่างจากด่านชายแดนประเทศกัมพูชาประมาณ 3 กิโลเมตรและสามารถเชื่อมต่อไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง ประเทศกัมพูชา ล่าสุดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ทั้งในเฟส 1 และเฟส 2 แล้วเสร็จ 100 % พร้อมให้บริการระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม เช่น ระบบถนน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น พร้อมเปิดรองรับการลงทุนทั้งจากนักลงทุนในประเทศไทย และต่างประเทศให้เข้ามาใช้บริการได้ โดย กนอ.จะมีพิธีเปิดนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วอย่างเป็นทางการขึ้นในเร็วๆนี้

“เป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เน้นไปที่อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง มีผลไม้และพืชผลทางการเกษตรจำนวนมากเหมาะสำหรับการแปรรูปหรือส่งออก อีกทั้งยังมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้พลาสติก อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเครื่องจักร และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ คาดว่าจะมีนักลงทุนเช่าพื้นที่ได้เต็มพื้นที่ได้ภายใน 5 ปี” นางสาวสมจิณณ์ กล่าว

นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสระแก้ว มีมูลค่าการลงทุนโครงการประมาณ 1,660,261 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณของ กนอ. จำนวน 960.261 ล้านบาท และเป็นงบประมาณแผ่นดิน (งบอุดหนุน) 700 ล้านบาท ตั้งอยู่บริเวณตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่จำนวน 660 ไร่ แบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น พื้นที่รองรับอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำนวน 433 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน จำนวน 227 ไร่

โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ได้ใช้การออกแบบตามมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคฯ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ พ.ศ.2527 ที่เน้นให้อาคารเป็นสีเขียว ห้องน้ำสะอาด โดยออกแบบให้มีการใช้ระบบ Sensor เพื่อประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่าง อ่างล้างมือ และโถสุขภัณฑ์ และจัดให้มีเส้นทางจักรยานโดยรอบอ่างเก็บน้ำ และรอบนิคมตามแนวถนนสายหลัก รวมทั้งจัดให้มีสวนหย่อมที่มีไม้ดอกไม้ประดับสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและมีประติมากรรมแสดงอัตลักษณ์ของนิคมอุตสาหกรรม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการ และใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 17,400 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 4,500 อัตรา คิดเป็นมูลค่าการจ้างงานประมาณ 486 ล้านบาท/ปี

19/2/2563  แนวหน้า (19 กุมภาพันธ์ 2563)

แนะนำคู่ค้า