info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.125.76

เปิดสเปก-สัญญาร่วมทุนดึงเอกชนทั่วโลกประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม แลกสัมปทาน 30 ปี

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 เม.ย.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ได้ประกาศร่างประกาศเชิญชวน (TOR)ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนPPP Net Cost ระยะเวลา 30 ปี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี มูลค่าการลงทุน 142,789 ล้านบาท ตามพ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนปี2562 ผ่านเว็ปไซต์เพื่อรับฟังความความคิดเห็นของภาคเอกชนถึงวันที่ 19 เม.ย.2563 และจัดส่งให้รฟม.ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 20-22 เม.ย.นี้ เพื่อนำมาประกอบการการพิจารณาจัดทำร่างประกาศTOR ต่อไป

@เป้าหมายเอกชนไทยและต่างชาติ

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการเดินรถไฟฟ้า สถาบันการเงิน ผู้ผลิต ผู้จำน่าย ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการก่อสร้างและนักลงทุน ในรายละเอียดประกาศ เช่น กำหนดขอบข่ายของงาน โดยรฟม.ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาส่วนตะวันออกช่วงศูนยวัฒนธรรม-มีนบุรี และเวนคืนที่ดินให้เอกชนก่อสร้างช่วงตะวันตกช่วงบางขุนนนท์-ศุนย์วัฒนธรรม

เอกชนผู้ร่วมลงทุนดำเนินการออกแบบและก่อสร้างช่วงตะวันตกและออกแบบ จัดหา ผลิต ติดตั้ง และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาเพื่อให้บริการเดินรถตลอดสนจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินการโครงการ

@แบ่งดำเนินการ2 ระยะ

แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่1 ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา จัดหาระบบรถไฟฟ้า โดยส่วนการออกแบบ จัดหา ผลิต ติดตั้ง ทดสอบระบบรถไฟฟ้าและทดลองเดินรถไฟฟ้าของโครงการช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 6 เดือน นับจากวันแจ้งเริ่มงาน ส่วนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา ระบบรางวิ่ง จัดหา ผลิต ติดตั้ง ทดสอบระบบรถไฟฟ้าและเดินรถช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ มีระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี นับจากวันแจ้งเริ่มงาน

สำหรับงานระยะที่2 การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่รฟม.ให้เริ่มบริการเดินรถไฟฟ้าช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี จนสิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุน

@เปิดคุณสมบัติ-ยื่นข้อเสนอ4ซอง

ด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น เป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน จดทะเบียนแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีต่างประเทศต้องรวมกลุ่มกับนิติบุคคลไทยและถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% มีสถานะการเงินที่มั่นคง มีประสบการณ์งานออกแบบ ก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินด้วยหัวเจาะ (TBM) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ทางวิ่งแบบไม่ใช้หินโรยทาง มีประสบการณ์จัดหา ติดตั้งระบบ ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

โดยจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอ 4 ซอง ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ ด้านเทคนิค ด้านการลงทุนและผลตอบแทน และด้านข้อเสนออื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและดำเนินงานของรฟม. ซึ่งรฟม.สงวนสิทธิ์จะพิจารณาซองที่4 หรือไม่ก็ได้

@รัฐอุดหนุนค่าโยธา-ปรับค่าโดยสารทุก2 ปี

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุจำนวนเงินที่ขอให้รัฐชำระคืนค่างานโยธาช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ และผลประโยชน์ให้แก่รัฐในซองที่3ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน

ขณะที่ผู้ร่วมลงทุนจะมีรายได้จากค่าโดยสารและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยอัตราค่าโดยสาร ณ ปีเปิดบริการให้เป็นไปตามที่รฟม.กำหนดในสัญญา ปรับค่าโดยสารทุกๆ24 เดือน ตามCPI เก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวในระบบรถไฟฟ้าของรฟม.โดยระบบที่ผู้โดยสารขึ้นก่อนได้รับค่าแรกเข้า และต้องรองรับระบบตั๋วรวมด้วย สำหรับการพัมนาเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมบงทุนมีสิทธิในการพัฒนาตามที่ระบุในสัญญาโดยต้องได้รับอนุมัติจากรฟม.

@งานช้าเสียค่าปรับ-ดบ.ผิดนัดชำร7.5%ต่อปี

ในส่วนของดอกเบี้ยและค่าปรับ หากผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ 7.5%ต่อปี และชำระค่าปรับให้รฟม.เป้นรายวันตามอัตราที่กำหนกในสัญญา

สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์-มีนบุรี มีระยะทางรวม 35.9 กม. จำนวน 28 สถานี แบ่งเป็น 2 ช่วง ด้านตะวันออกจากศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะทาง 22.5 กม. จำนวน 17 สถานี และด้านตะวันตกบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม ระยะทาง 13.4 กม. จำนวน 11 สถานี

5/4/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (5 เมษายน 2563)

ช่องยูทูปของ iCONS