info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.125.76

โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าชุมชน เดินหน้า ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กแล้ว โรงไฟฟ้า Quick Win 100 เมกะวัตต์ ประกาศรับซื้อได้ 17 เม.ย.นี้ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับการคลิกออฟโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน นโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการให้เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเลื่อมลํ้า โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ.2563 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ของโครงการดังกล่าว ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เห็นชอบ

เนื้อหาหลักๆ เช่น เป็นโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ รับรู้และเห็นชอบในการก่อสร้าง มีส่วนแบ่งรายได้ของโรงไฟฟ้าคืนกลับสู่ชุมชน โดยชุมชนเป็นหุ้นส่วนในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าร่วมกับภาคเอกชน และ/หรือ องค์กรของรัฐผ่านทางวิสาหกิจชุมชนโดยกำหนดให้ผู้ยื่นเสนอโครงการ ต้องเป็นผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย มีปริมาณพลังไฟฟ้า แต่ละโครงการที่จ่ายเข้าระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) เป็นต้น

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ. เปิดเผยว่า หลังจากราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบกกพ.ดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เป็นการกำหนดคำนิยามต่างๆ คุณสมบัติของผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในการยื่นเสนอขายไฟฟ้า รวมถึงประเภทของโรงไฟฟ้า ที่จะผลิตไฟฟ้าจำหน่ายจากชีวมวลก๊าซชีวภาพ จากนํ้าเสียหรือของเสีย ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน เชื้อเพลิงแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างชีวมวล และ/หรือ ก๊าซชีวภาพ (นํ้าเสีย/ของเสีย) และหรือ ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) และร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงอัตรารับซื้อไฟฟ้าแต่ละประเภทโรงไฟฟ้าไว้ด้วย เป็นต้นทั้งนี้ การประกาศระเบียบดังกล่าว จะครอบคลุมการปรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือพีดีพีที่ปรับปรุงใหม่ ปริมาณ 1,933 เมกะวัตต์ โดยระยะ แรกหรือช่วงปี 2563-2565 จะเปิดรับ ซื้อไฟฟ้าประมาณ 700 เมกะวัตต์ และในปี 2563 จะมีโรงไฟฟ้าชุมชนประเภท Quick Win จำนวน 100 เมกะวัตต์ เปิดรับซื้อไฟฟ้าก่อนสำหรับการดำเนินงานหลังจากนี้ไป หลังจากที่คณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้เปิดรับความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนประเภท Quick Win จำนวน 100 เมกะวัตต์ ไปแล้วขณะนี้กกพ.รอเพียงทางคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าฯ ส่งร่างหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวมาให้กกพ. เพื่อนำไปประกาศ และ กำหนดระยะเวลาให้เอกชนและชุมชนเข้ามายื่นข้อเสนอซื้อขายไฟฟ้าได้ ซึ่งเบื้องต้นที่คาดว่าประมาณวันที่ 17 เมษายน 2563 นี้ หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนการจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้น ทางคณะกรรมการฯ คงจะพิจารณาให้รอบคอบ ว่าจะใช้เวลากี่เดือน เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะเมื่อประกาศหลักเกณฑ์แล้ว เอกชนที่สนใจโครงการ อาจจะต้องไป จัดเวทีรับฟังกับชุมชน เพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการยื่นข้อเสนอ ซึ่งจุดนี้ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง ด้วยว่า จะยกเว้นได้หรือไม่ เป็นต้น

16/4/2563  ฐานเศรษฐกิจ (16 เมษายน 2563)

ช่องยูทูปของ iCONS