เสร็จแล้วถนน4เลน “ตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง” เชื่อมเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวทะเลอันดามัน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า – อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ – บ.ทุ่งมะพร้าว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม.803+000.000 และมีจุดสิ้นสุดโครงการฯ ที่กม.813+300.000 มีระยะทางประมาณ 10.300 กิโลเมตร มาตรฐานชั้นทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวทางเป็น Asphalt Concrete แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบถมดิน (Raised Median) รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และไฟกระพริบบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในพื้นที่ บ.ลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง และ บ.ทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดระยะเวลาในการเดินทาง สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดพังงา เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก เชื่อมโยงสู่พื้นที่ภาคใต้ และเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน

23/6/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (23 มิถุนายน 2563)

พื้นที่โฆษณา