อนุมัติงบกลาง 506 ล้านบาท สูบผันน้ำคลองสะพาน–อ่างเก็บน้ำประแสร์ ขุดลอกรับน้ำ-กำจัดวัชพืช

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ครม.อนุมัติงบกลาง 506.67 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงานน้ำ 76 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมขุดลอก 7 คลองหลัก 53 คลองสาขาในกทม. รองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน 63 นี้

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง 506.67 ล้านบาท เพื่อเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้าง และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

นางนฤมลกล่าวว่า แม้ปัจจุบันจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ฝนยังคงไม่ตกตามฤดูกาล หลายหน่วยงานยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเตรียมเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี ลดความเสี่ยงใดๆ ทีจะเกิดผลกระทบกับประชาชน รวมทั้งดำเนินการตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่ด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 งบกลาง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 506.67 ล้านบาท แบ่งออกเป็น โครงการ/รายการ ของ กรมชลประทาน ได้แก่ 1.โครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน – อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง 2.แผนงานขุดลอกคลองสายหลักและคลองสาขาในกรุงเทพมหานคร (กทม.) พื้นที่หนองจอก 3 คลอง (6 โครงการ) และ 3.แผนงานกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 แห่ง

โครงการ/รายการ ของ สทนช. ได้แก่ 1.การจัดทำแบบจำลองทางกายภาพลุ่มน้ำเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 17 ลุ่มน้ำ 2.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด (76 จังหวัด จังหวัดละ 1 คณะ คณะละ 6 ครั้ง) และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด (76 จังหวัด จังหวัดละ 2 คณะ คณะละ 6 ครั้ง)

โครงการ/รายการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) แผนการดำเนินการขุดลอกคลองหลัก 7 คลอง และคลองสาขา 53 คลอง ใน กทม. พื้นที่หนองจอก รวม 60 โครงการ

นางนฤมลกล่าวว่า วงเงินดังกล่าวว่า เป็นการอนุมัติเพื่อหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการ แต่ไม่ได้ขอตั้งงบประมาณในปี 2563 รองรับไว้และไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอ เมื่อได้รับจัดสรรแล้ว ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการอย่างเคร่งครัด และเร่งให้แล้วเสร็จสิ้นโดยเร็ว

8/7/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (8 กรกฎาคม 2563)

พื้นที่โฆษณา