จ่อผุด “สนามบินบึงกาฬ” 4 พันไร่หนุนท่องเที่ยว-เศรษฐกิจชายแดน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา ในฐานะผู้แทนกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยได้รับเกียรติจากนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุม

สำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินบึงกาฬ มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.2563 – 23 มกราคม 2564 รวม 270 วัน มีขอบเขตการศึกษา 4 ด้าน ดังนี้

1. การประเมินความเป็นไปได้ โดยมีเกณฑ์การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากด้านวิศวกรรม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจการลงทุน

2. การสำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยานและจัดทำรูปแบบรายละเอียดเบื้องต้น เช่น การประเมินค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น การออกแบบลักษณะของท่าอากาศยาน ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

3. การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

4. จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยจัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่1 การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ(ช่วงเริ่มต้นศึกษา) เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ครั้งที่2 การจัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่โครงการ เพื่อเสนอตำแหน่งพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง ครั้งที่3 การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เพื่อเสนอลักษณะของสนามบิน

โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 นี้ ทย.ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมถึงขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเบื้องต้นด้วย ซึ่งจากศักยภาพด้านต่างๆของจ.บึงกาฬ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตประชาชนแล้ว ยังเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคตด้วย จึงทำให้หลายปีที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี ทย. จึงได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาสนามบินบึงกาฬ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 17-18 ก.ย. 2561 โดยเห็นชอบให้มีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการดังกล่าวขึ้น โดยที่ตั้งของสนามบิน เอกชนในจังหวัดเสนอให้สร้างบริเวณบ้านดอนปอ ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่

9/7/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (9 กรกฎาคม 2563)

พื้นที่โฆษณา