info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.232.96.22

สมาคมโรงแรม ร้องขอรัฐอุ้มค่าแรงงาน-พักชำระหนี้-ปล่อยซอฟท์โลน

Hotel News / ข่าวหมวดโรงแรม

สมาคมโรงแรมไทยร่อนหนังสือถึงประธานบอร์ด ททท.นำเสนอ 4 มาตรการอุ้มผู้ประกอบการโรงแรมรับมือโควิดรอบใหม่ เผยขอสนับสนุนเงินเดือนค่าจ้างร้อยละ 50 Co-payment พักชำระหนี้ 2 ปี อนุมัติซอฟท์โลน ดอกเบี้ย 2% เป็นเวลา 2 ปี พร้อมขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบของผู้ใช้ไฟฟ้า

รายงานข่าวจากสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า สมาคมโรงแรมโดยนางมาริสา สุโกศล หนุนภัคดี นายกสมาคม ได้ทำหนังสือถึงนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บอร์ด ททท.) เพื่อนำเสนอมาตรการ Co-payment เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระดบาดไวรัสดควิด-19 ต่อธุรกิจโรงแรม

โดยระบุว่าตามที่ได้ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําส่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( (โควิด -19 ที่ 1/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา (แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด เพื่อเป็นการสกัดการแพร่ระบาดโควิด มีผลวันที่ 4 มกราคม 2564 ตามที่ทราบแล้วนั้น

ประกาศที่ออกมาได้ส่งผลต่อการดําเนินงานในธุรกิจโรงแรมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในขณะเดียวกันโรงแรมไม่สามารถจัดประชุมสัมมนาและให้บริการร้านอาหารภายในโรงแรมรวมถึงไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มาเป็นระยะเกือบ 1 ปีทําให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เห็นได้อย่างชัดเจนรวมถึงเงินหมุนเวียนของธุรกิจลดน้อยลงถึงแม้โรงแรมจะเปิดบริการก็ยังไม่สามารถดําเนินธุรกิจให้สูงกว่าจุดคุ้มทุนได้ จึงไม่สามารถชําระหนี้สินที่จะเพิ่มขึ้นนตามลําดับ ผู้ประกอบการโรงแรมจําเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานและลดพนักงานปริมาณหนึ่ง

สมาคมโรงแรมจึงขอเสนอมาตรการที่สามารถช่วยและลดความตึงเครียดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปดังนี้ 1.มาตรการสนับสนุนเงินเดือนค่าจ้างร้อยละ 50 Co-payment ทั้งนี้ เพื่อรักษาการจ้างงานเดิม เพื่อให้โรงแรมทุกแห่งทั่วประเทศสามารถรักษาพนักงานเดิมที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ในการทํางานในภาคธุรกิจโรงแรมให้มีการจ้างงานเดิมต่อไปได้ โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินอุดหนุน เงินเดือนค่าจ้างร้อยละ 50 ของอัตราเงินเดือนที่จ้าง โดยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจะต้องดําเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมาย และพนักงานจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม

2. มาตรการการพักชําระหนี้ โดยขอพักชําระหนี้กรณีภาคธุรกิจโรงแรม มีหนี้คงเหลือเดิมกับสถาบันการเงิน ขอให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นคงที่ 2% พร้อมทั้งพักการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 ปี

3. มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) โดยขอสนับสนุนผลักดันมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ภาคธุรกิจโรงแรมผ่านธนาคารพาณิชย์ ในการขอวงเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ โดยให้อนุมัติปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 60 ล้านบาทต่อโรงแรม ในอัตราดอกเบี้ย 2% โดยปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อครบกําหนดแล้วให้แปลงเป็นสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำผ่อนชําระกับธนาคารพาณิชย์ หากลูกค้ามีหลักประกันไม่พอ ขอให้ บสย. หรือขอให้รัฐบาลเป็นผู้จัดตั้งกองทุนค้ำประกัน และไม่จํากัดสิทธิสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีวงเงินรวมเกิน 500 ล้านบาท

4. ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง (ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) 4.1 ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) และจ่ายตามกําลังไฟฟ้าที่ใช้จริง โดยขอขยายเวลาเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี (มกราคม-ธันวาคม 2564) 4.2 ขอผ่อนชําระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยแบ่งชาระเป็นงวด โดยไม่เรียกเก็บเงินดอกเบี้ย และ 4.3 ขอส่วนลดค่าไฟฟ้า 15% ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 6เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2564)

4/1/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (4 มกราคม 2564)

แนะนำคู่ค้า