info@icons.co.th 02 810 8892-6 52.91.0.112

"กนอ." เล็งดึงเอกชนร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

กนอ. เตรียมจัดทำประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ทั้งอีอีซี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พร้อมเร่งสำรวจความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับ กนอ. ในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี (EEC) 3 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง) จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร โดยเป็นทั้งนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป และนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งล่าสุดได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นในการพัฒนาและดำเนินการผลักดันมาตรการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงดึงดูดและแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ดี จะต้องสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมฯ ด้วยว่า มีความต้องการจำนวนแรงงานเท่าไหร่ และทักษะฝีมือรูปแบบใดที่ต้องการ เพื่อให้ตรงกับที่กรมราชทัณฑ์มี หรืออาจต้องเตรียมจำนวนแรงงานและทักษะฝีมือนั้นๆ เพิ่ม เพื่อให้ได้แรงงานที่มีปริมาณและทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการสร้างงานและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษอย่างมีประสิทธิภาพ “สำหรับรูปแบบการจัดตั้งนิคมฯ ค่อนข้างชัดเจนที่จะใช้รูปแบบเอกชนร่วมดำเนินการ โดยเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เอกชนเป็นผู้จัดหาพื้นที่และพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุด ซึ่งหลังจากมีความชัดเจนด้านพื้นที่โครงการแล้ว จะดำเนินการด้านการกำหนดสิทธิประโยชน์แก่ผู้พัฒนานิคมฯ ผู้ประกอบการโรงงานในนิคมฯ ดังกล่าว และสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้แรงงานจากผู้พ้นโทษที่ถูกคุมประพฤติเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักลงทุน ซึ่งขณะนี้มีเอกชนที่ให้ความสนใจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแล้ว 2-3 ราย”

2/11/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2 พฤศจิกายน 2564)

แนะนำคู่ค้า