info@icons.co.th 02 810 8892-6 52.91.0.112

ทางแยกต่างระดับ “เทพารักษ์-บางพลี” สกัดอุบัติเหตุ-เสริมโครงข่ายเชื่อม EEC

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ล.เร่งเครื่อง !! โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3268 กับถนนเมืองใหม่บางพลี จ.สมุทรปราการ รองรับการเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน หนุนเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

กรมทางหลวงเร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทุกมิติ เพื่อยกระดับถนนปลอดภัยและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ

“สราวุธ ทรงศิวิไล” อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) อัพเดตโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3268 กับถนนเมืองใหม่บางพลี จ.สมุทรปราการ มีพื้นที่เชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) มีสถานที่ราชการสำคัญและเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และเป็นเมืองอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเป็นโครงการทางแยกจุดตัดทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) กับถนนเมืองใหม่บางพลี (ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1006) มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางการขนส่งสินค้า มีนิคมอุตสาหกรรมบางพลีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ปัจจุบันทางแยกดังกล่าวเป็นถนนทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร มีความกว้างเขตทาง 30-40 เมตร ลักษณะผิวจราจรเป็นผิวคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร ประกอบกับถนนเมืองใหม่บางพลี กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดให้มีการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางแยก (overpass) แล้ว จึงกำหนดรูปแบบเป็นสะพานรูปแบบคานกล่องสำเร็จ (segmental box girder) โดยมีเขตทาง 40 เมตร และมีจำนวน 4 ช่องจราจรไป-กลับ

สำนักสำรวจและออกแบบดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงให้เป็นทางแยกต่างระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง แนวคิดการออกแบบเพื่อให้รถทางตรงของทางหลวงหมายเลข 3268 เคลื่อนตัวได้สะดวกและต่อเนื่อง

และกำหนดให้มีสะพานข้ามแยกในแนวทางหลวงชนบทเส้นทาง สป.1006 พร้อมออกแบบทางลอดขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3268 โดยมีเขตทางกว้าง 30-40 เมตร จากช่วงจุดตัดทางแยกไปทางอำเภอบางบ่อ-บางพลี และมีความยาวทางลอด 640 เมตร ความสูงทางลอด 5.50 เมตร

ส่วนบริเวณทางแยกระดับพื้นออกแบบให้เป็นวงเวียน มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงในยาว 69 เมตร มี 3 ช่องจราจรรองรับการจราจรบริเวณทางแยกและรองรับรถที่ต้องการเลี้ยวขวาและกลับรถได้โดยไม่มีสัญญาณไฟจราจร ข้อดีของรูปแบบนี้คือการก่อสร้างทางลอดตามแนวทางหลวงหมายเลข 3268 จะทำให้รถวิ่งทางตรงเกิดการไหลของจราจรแบบอิสระจากการติดสัญญาณไฟจราจร

และวงเวียนมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ 3 ช่องจราจร สามารถรองรับกระแสจราจร รวมถึงการรองรับรถขนาดใหญ่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยสามารถเลี้ยวขวาและกลับรถได้ง่ายขึ้น

สำหรับแบบรูปตัดทางหลวงช่องทางลอดมี 4 ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร ฉนวนกั้นกลางเป็นแบบ concrete barrier type 2 โดยนำรูปแบบประเพณีรับบัวซึ่งเป็นตำนานแห่งสายน้ำมรดกล้ำค่าของชาวบางพลี และประติมากรรมดอกบัวมาตกแต่งบริเวณทางลอดและวงเวียนให้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ ใช้วงเงินในการก่อสร้าง 650 ล้านบาท

ปัจจุบันดำเนินการสำรวจและออกแบบแล้วเสร็จ โครงการจำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม คาดว่าสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2567 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี

นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบให้สอดคล้องกับโครงการใกล้เคียงและโครงการในอนาคต นำเสนอในรูปแบบ stage construction รองรับปริมาณจราจรเพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ด้านวิศวกรรมสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

9/11/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (9 พฤศจิกายน 2564)

แนะนำคู่ค้า