info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.80.252.84

สร้างถนนสาย มห.3019 จ.มุกดาหาร หนุนขนส่งสินค้าไทย-ลาว

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ทช.เทงบ 804 ล้าน สร้างถนนสาย มห.3019 จ.มุกดาหาร กว่า 14 กม. หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เสริมการค้าขนส่ง ไทย-ลาว คาดแล้วเสร็จต้นปี 67

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ถึง บ้านบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณในการก่อสร้างรวม 804.159 ล้านบาท แบ่งเป็นงบผูกพันปี 2564- 2566เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ส่งเสริมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การขนส่งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันโครงการฯได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2564 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2567

สำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (กม.ที่ 781+000) และไปสิ้นสุดโครงการที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (กม.ที่ 414+262) ซึ่งใน 4 กิโลเมตรแรกของโครงการ จะดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 จากเดิม จาก 2 ช่องจราจร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร จากนั้นในส่วนที่เหลือจะดำเนินการก่อสร้างถนนใหม่ทั้งหมดจนไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีไหล่ทาง พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 นั้น เป็นอีกหนึ่งโครงการที่นอกจากจะเป็นเส้นทางที่สนับสนุน SEZ แล้ว ยังสามารถรองรับการขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 สู่ประเทศลาว รวมถึงช่วยรองรับการขยายตัวของเมืองมุกดาหาร แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

24/11/2564  ฐานเศรษฐกิจ (24 พฤศจิกายน 2564)

แนะนำคู่ค้า