info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.229.124.74

PEA เดินหน้าโครงการต้นแบบกิจการไฟฟ้าเพื่อสังคมบ้านดอยแก้ว

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการเปิดโครงการต้นแบบวิสาหกิจไฟฟ้าเพื่อสังคมบ้านดอยแก้ว อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า สามารถพัฒนาพลังงานจากทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องกับการดำรงชีวิตและสามารถสมดุลทางธรรมชาติในแต่ละพื้นที่

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์การขยายเขตบริการไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนบ้านดอยแก้วนั้นสามารถผ่านการชี้วัดผลความสำเร็จได้ทั้งสิ้น และที่น่าทึ่งเป็นอย่างมาก คือชุมชนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะอาชีพ และใช้ทักษะความรู้มาพัฒนาการผลิตไฟฟ้า ซ่อมบำรุง สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี บริหารจัดการ บริการไฟฟ้า และจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อกำกับกิจการไฟฟ้าในรูปแบบวิสาหกิจไฟฟ้าเพื่อสังคมทั้งนี้ PEA ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่ชุมชนบ้านดอยแก้ว ในการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ Innovation Square Meter และระบบผลิตพลังงานชุมชนไฮบริดชีวมวล แสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิต การใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ การเกษตร สิ่งแวดล้อม การตลาดรวมถึงการขออนุญาตประกอบกิจการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความเท่าเทียมทางสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ให้สามารถก้าวไปถึงขีดความสามารถในการบริหารไฟฟ้า การจัดการเชื้อเพลิงจากทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น สร้างรายได้จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เปลี่ยน”ภาระ”เป็น”พลัง”ที่สรรค์สร้างมูลค่าเพิ่ม Creating Shares Values : CSV ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพชุมชน พื้นที่ด้อยโอกาสได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

17/3/2564  ฐานเศรษฐกิจ (17 มีนาคม 2564)

ช่องยูทูปของ iCONS