info@icons.co.th 02 810 8892-6 34.226.234.102

ขยาย”สนามบินนครศรีธรรมราช”คืบหน้า39.4%

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมท่าอากาศยานเผยแผนขยายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช คืบหน้า39.4% ขยายอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ 4.6 ล้านคนต่อปี ทั้งเตรียมความพร้อมรับผู้โดยสารช่วงสงกรานต์

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เดินทางลงพื้นที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานได้ประชุมติดตามการดำเนินงาน พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชถือเป็นท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมไม่เพียงพอต่อการให้บริการกรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิม 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.728 ล้านคนต่อปี เป็น 1,600 คนต่อชั่วโมง หรือ 4.608 ล้านคนต่อปี ขณะนี้มีความคืบหน้าของการก่อสร้างคิดเป็น 39.4% กำหนดการแล้วเสร็จในปี 2565ขยาย”สนามบินนครศรีธรรมราช”คืบหน้า39.4%

นอกจากนี้รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานยังได้ตรวรพื้นที่ภายในอาคาร โดยรอบอาคาร และพื้นที่ของโครงการก่อสร้าง โดยได้กำชับให้ท่าอากาศยานบริหารจัดการพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่จราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งในท่าอากาศยานและบริเวณโดยรอบ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขยาย”สนามบินนครศรีธรรมราช”คืบหน้า39.4%

โดยกรมท่าอากาศยานได้มีมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงเทศกาล ดังนี้1.มาตรการดูแลและอำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เที่ยวบิน รถสาธารณะ โดยจะต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยาน นอกจากนี้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชยังได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการผู้โดยสารด้วย2.มาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ให้ท่าอากาศยานดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานทุกเที่ยวบินพร้อมดูแลอุปกรณ์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงให้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและซักซ้อมอยู่เสมอขยาย”สนามบินนครศรีธรรมราช”คืบหน้า39.4%

3.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้ให้ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งในส่วนของภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร สายการบิน และรถสาธารณะ ดูแลความสะอาดภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ รถเข็น เก้าอี้ ราวบันได จัดจุดบริการเจล แอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิทั้งขาเข้า - ขาออก และต้องเช็คอิน/เช็คเอาท์แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเข้มงวดขยาย”สนามบินนครศรีธรรมราช”คืบหน้า39.4%

ในการนี้รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันแจกสเปรย์แอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสารตามโครงการ"สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย เดินทางอย่างมั่นใจแบบ New Normal" เพื่อเป็นการต้อนรับผู้โดยสารให้เดินทางปลอดภัยแบบ New Normal ไปกับกรมท่าอากาศยาน

8/4/2564  ฐานเศรษฐกิจ (8 เมษายน 2564)

แนะนำคู่ค้า