info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.92.91.54

บอร์ด PPP ไฟเขียวมอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บางบัวทอง 5.6 หมื่นล้าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

คณะกรรมการ PPP เห็นชอบโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (บางขุนเทียน-บางบัวทอง) มูลค่า 5.6 หมื่นล้านบาท ชี้เติมเต็ม Missing Link วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหาจราจร เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของประชาชน พร้อมปรับปรุงแผน PPP ปี’63-70 เพิ่ม 7 โครงการ หนุนมูลค่าลงทุนเพิ่มเป็น 1.15 ล้านล้านบาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการ PPP ได้ให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียน-บางบัวทอง ของกรมทางหลวง (ทล.) มูลค่ารวมประมาณ 56,035 ล้านบาท

โดยเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 35.85 กิโลเมตร เพื่อเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษรอบนอกกรุงเทพมหานครให้ครบสมบูรณ์ (Missing Link) และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางรวมถึงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (2560-2579)

ทั้งนี้ ให้กรมทางหลวงไปดำเนินการสร้างความชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงาน เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

2. คณะกรรมการ PPP ได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563-2570 (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565) เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมของแต่ละโครงการและเป็นปัจจุบัน

โดยมีรายการโครงการที่ประสงค์จะร่วมลงทุนทั้งหมดรวม 117 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 1.15 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากแผนฉบับเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งอยู่ที่ 110 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการจัดทำโครงการ PPP ที่ชัดเจน และช่วยสร้างความสนใจและดึงดูดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการของรัฐมากขึ้น โดยแผนร่วมลงทุน ฉบับนี้ได้ครอบคลุมถึงโครงการในเชิงสังคมในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข และด้านที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงวัย เป็นต้น

29/11/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (29 พฤศจิกายน 2565)

ช่องยูทูปของ iCONS