info@icons.co.th 02 810 8892-6 100.28.227.63

มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ครม.อนุมัติเงินเพิ่มอีก 4,970 ล้าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินงานโยธามอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช อีก 4,970 ล้านบาท ทางหลวงประกาศปลายปี 2566 ทดลองวิ่ง ปากช่อง-ทางเลี่ยงเมืองโคราช ก่อนเปิดใช้เต็มรูปแบบปี 2568

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ในส่วนงานโยธา โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จำนวน 12 ตอน วงเงิน 4,970 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

จึงได้สั่งการให้กรมทางหลวงเร่งรัดเดินหน้าก่อสร้างส่วนที่เหลืออย่างเต็มที่ โดยเน้นย้ำถึงคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งคาดว่าจะเปิดทดลองวิ่งช่วงปากช่อง ถึงปลายทางที่เลี่ยงเมือง นครราชสีมา ปลายปี 2566 นี้ และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บเงินค่าผ่านทางในปี 2568

โดยกรมทางหลวงได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ในส่วนของงานโยธามาตั้งแต่ปี 2559 โดยแบ่งงานออกเป็น 40 ตอน ปัจจุบัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 24 ตอน ส่วนอีก 16 ตอน ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคใน 4 ประเด็น ได้แก่

สภาพพื้นที่ในสนามที่ทำการ ก่อสร้างได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ปรับปรุงรูปแบบทางวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ในปัจจุบัน

ปรับรูปแบบให้เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างสาธารณูปโภค หรือความจำเป็นของหน่วยงานที่โครงการตัดผ่าน

ปรับรูปแบบการก่อสร้างเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ และให้สอดคล้องกับโครงข่ายถนนที่ประชาชนใช้ทางในปัจจุบัน

ด้วยเหตุผลทั้ง 4 ประการจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง ส่งผลให้ค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น

ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายการก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ในส่วนของงานโยธาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 ตอน วงเงินรวม 4,970.7107 ล้านบาท ประกอบด้วย

ตอน 1 กม. 0+000.000 – 7+332.494 วงเงิน 631.2045 ลบ.

ตอน 2 กม. 0+000.000 – 5+470.673 วงเงิน 70.3000 ลบ.

ตอน 4 กม. 9+008.350 – 15+000.000 วงเงิน 971.8108 ลบ.

ตอน 5 กม. 15+000.000 – 27+500.000 วงเงิน 69.1874 ลบ.

ตอน 18 กม. 72+328.075 – 74+300.000 วงเงิน 271.4985 ลบ.

ตอน 19 กม. 74+300.000 – 77+000.000 วงเงิน 596.7523 ลบ.

ตอน 20 กม. 77+000.000 – 82+500.000 วงเงิน 161.7828 ลบ.

ตอน 21 กม. 82+500.000 – 86+000.000 วงเงิน 1,310.1243 ลบ.

ตอน 23 กม. 102+000.000 – 110+900.000 วงเงิน 406.2323 ลบ.

ตอน 24 กม. 110+900.000 – 119+000.000 วงเงิน 26.4170 ลบ.

ตอน 34 กม. 140+040.000 – 141+810.000 วงเงิน 291.6938 ลบ.

ตอน 39 กม. 175+100.000 – 188+800.000 วงเงิน 163.7071 ลบ.

ทำให้วงเงินค่าก่อสร้าง รวม 40 ตอน เพิ่มขึ้นจากเดิม รวมเป็นจำนวนเงิน 66,165 ล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่า กรอบวงเงิน 69,970 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559

กรมทางหลวงจะเร่งรัดเดินหน้าการก่อสร้างงานโยธาในส่วนที่เหลือให้สามารถเปิดทดลองให้บริการได้ โดยเร็วที่สุด โดยคาดว่าจะสามารถเปิดทดลองวิ่ง ช่วงปากช่อง ถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ในช่วงปลายปี 2566

รวมถึงการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้เอกชนคู่สัญญาร่วมลงทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) เพื่อเร่งรัดงานติดตั้งระบบต่าง ๆ เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง M-FLOW ระบบบริหารควบคุมการจราจร โดยคาดว่าจะเริ่มทดสอบระบบ พร้อมทยอยเปิดทดลองให้บริการได้ในปี 2567 และเปิดใช้บริการเส้นทางอย่างเต็มรูปแบบในปี 2568 ต่อไป

7/2/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 7 กุมภาพันธ์ 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS