info@icons.co.th 02 810 8892-6 34.239.176.54

ศักดิ์สยาม ลงพื้นที่นครปฐม ติดตามโปรเจคคมนาคม 3 จังหวัด

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ศักดิ์สยามลงพื้นที่นครปฐม ติดตามแผนงานคมนาคม 3 จังหวัด นครปฐม-ราชบุรี-กาญฯ เน้นความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการด้านคมนาคมในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี ว่า

โครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการคมนาคมในจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี นั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือการพัฒนาการคมนาคมขนส่งประเภทภนน ประเภทราง และประเภทน้ำ โดยทางกระทรวงคมนาคมมีการติดตามแผนงานดังต่อไปนี้

แผนพัฒนาถนนนครปฐม

การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ระยะทางรวม 28.83 กิโลเมตร ประกอบด้วย

ทล.3233 นครชัยศรี – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม)

ทล. 3233 อ.นครชัยศรี – ดอนตูม

ทล.375 ต.ลำลูกบัว – บรรจบทางหลวงหมายเลข 346

แผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในอนาคต จำนวน 5 โครงการ ระยะทางรวม 49,844 กิโลเมตร ประกอบด้วย

ทล.4 นครปฐม – ราชบุรี (สระกะเทียม – บ.หนองโพ)

ทล. 3296 ดอนตูม – บางเลน

ทล.4 นครปฐม – ราชบุรี (บ.สนามจันทร์ – บ.สระกระเทียม)

ทล. 3040 กำแพงแสน – พระแท่นดงรัง (กำแพงแสน – บ.หนองกร่าง)

ทล. 3232 หนองพงนก – ไผ่เจดีย์

การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท โครงการระหว่างดำเนินการในปี 2566 มีจำนวน 30 โครงการ ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางและสะพาน 5 โครงการ งานบำรุงรักษาทาง 14 โครงการ และงานอำนวยความปลอดภัย 11 โครงการ และเตรียมขอรับสนับสนุนงบประมาณปี 67 รวม 40 โครงการ ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางและสะพาน 6 โครงการ งานบำรุงรักษาทาง 18 โครงการ วงเงิน 336 ล้านบาท และงานอำนวยความปลอดภัย 16 โครงการ

แผนถนนราชบุรี

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ ได้แก่

การก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) กม.100+594 ความคืบหน้า 28% การก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน บ้านเลือก – หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) ที่ กม.5+600 ความคืบหน้า 26%

การก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน บ.เจดีย์หัก – บ.หนองหอย (กม.0+000-9+242) เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 95 กิโลเมตร ความคืบหน้า 96.08%

การก่อสร้างทางขยายช่องจราจรหลวงหมายเลข 4 ตอนสระกระเทียม – คลองอีจาง ระหว่าง กม.76+000 – กม.79+000 จากเดิม 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ความคืบหน้า 23%

การก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนเตาปูน – เบิกไพร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร ความคืบหน้า 3.47% โครงการที่ระหว่างดำเนินการ ในปี 2566 ได้แก่

การก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน เขาวัง – เหมืองผาปกค้างคาว ระยะทาง 30 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร อยู่ระหว่างรอเสนอราคา

การก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี- แก้มอ้น เป็น 4 ช่องจราจร และเพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 ระยะทาง 675 กม. อยู่ระหว่าง

คำนวณราคากลาง แผนทางเมืองกาญ

การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง ได้แก่

1.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สายท่าเรือ – กาญจนบุรี (แยกพระแท่นดงรัง – ต่อทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) ค่าก่อสร้าง 329 ล้านบาท และเปิดให้บริการในปี 2565

โครงการทางหลวงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) จำนวน 1 แห่ง คาดว่าจะเปิดให้บริการ ปี 2567

การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท จังหวัดกาญจนบุรี (แผนปี 2566) ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางและสะพาน 6 โครงการ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน 11 โครงการ งานอำนวยความปลอดภัย 11 โครงการ วงเงิน 237 ล้านบาท

แผนแม่บททางราง 3 จังหวัด

โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน มีพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด 10 อำเภอ 21 ตำบล คือ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ แนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นที่สถานีรถไฟนครปฐม จุดสิ้นสุดอยู่ที่สถานีรถไฟหนองแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการได้ภายในปี 2566

การแก้ปัญหาจุดตัด โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน โครงการเป็นทางรถไฟระดับดินตั้งแต่สถานีนครปฐมไปจนถึงสถานีหัวหิน โดยจะไม่ให้มีจุดตัดทางรถไฟกับถนนเสมอระดับ พร้อมกับสร้างรั้วกั้นสองข้างทางตลอดแนวเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ สะพานรถไฟคานขึง (Extradosed Bridge ) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย จังหวัดราชบุรี เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง ตั้งอยู่บริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คู่ขนานกับสะพานจุฬาลงกรณ์ เพื่อรองรับการให้บริการรถไฟทางคู่สายใต้ มีความยาวรวม 340 เมตร (ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองยาว 160 เมตร) กว้าง 7.64 เมตร ขณะนี้เร่งวางรางบนสะพาน ซึ่งเป็นทางเดี่ยว รวมถึงติดตั้งทางเดิน (Steel Walkway) และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสะพาน คาดว่าสะพานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2566

การพัฒนาทางน้ำนครปฐม

โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับงบประมาณในปี 2566 ประกอบด้วย

โครงการขุดลอกแม่น้ำท่าจีน กม.132 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบประมาณ 1.1 ล้านบาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

โครงการขุดลอกแม่น้ำท่าจีน กม.143 ตำบลบางตาเถร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบประมาณ 1.1 ล้านบาท

การพัฒนาทางน้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

โดยพัฒนาเรือพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ สำหรับเรือเพลาใบจักรยาว เส้นทางคลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ตามการขับเคลื่อนนโยบายต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2566 การลดค่าธรรมเนียมการตรวจเรือ โดยปรับปรุงข้อบังคับกรมเจ้าท่า ในการตรวจเรือไฟฟ้า (อยู่ระหว่างพิจารณาข้อหารือกับ สมอ.) ปัจจุบันมีเรือไฟฟ้า 12 ลำ และคาดว่าในปี 2566 จะแล้วเสร็จอีก 5 ลำ

แผนพัฒนาทางน้ำเมืองกาญฯ

การพัฒนาทางน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยโครงการ แผนงาน/โครงการสำคัญ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ

โครงการจัดระเบียบแพ (ย้าย) แพ 50 หลัง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการระบบการจัดการและบำบัดสิ่งปฏิกูล ของเสีย และขยะมูลฝอยจากแพ

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ได้เน้นย้ำให้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของกระทรวงคมนาคม ต้องสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ราคาสมเป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมีข้อสั่งการ

ให้กรมทางหลวง พิจารณาการใช้แบริเออร์ในการกั้นแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน

การศึกษาโครงการต่าง ๆ ให้ดูความพร้อม ความต้องการของประชาชน และสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ควรผนวกอัตลักษณ์ของความเป็นไทยผสมลงไปในการออกแบบโครงการ และยังคงผสมผสานกับความร่วมสมัยประกอบด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่านายศักดิ์สยามชิดชอบได้มีการลงพื้นที่พบปะประชาชนที่สำนักงานเทศบาลตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีด้วย

10/2/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 10 กุมภาพันธ์ 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS