info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.83.14

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการแล้ว

Building News / ข่าวหมวดอาคารทั่วไป

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง เปิดให้บริการแล้ว แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อการเรียนรู้ด้านสมาร์ทกริด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 Smart

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ร่วมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง แห่งนี้นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสมาร์ทกริด การจัดการพลังงาน และการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ผ่านอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน

“ศูนย์การเรียนรู้นี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีด้านพลังงานซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น”

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ฮ่องสอน

ด้านนายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวเสริมว่า โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่สาธิตวิจัยและพัฒนาด้านสมาร์ทกริดระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าของจังหวัดให้มีความมั่นคง เป็นต้นแบบของเมืองที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ควบคู่กับส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 Smart ได้แก่ 1) Smart System พัฒนาระบบควบคุมและบริหารจัดการแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีความมั่นคง 2) Smart Energy สร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด 3) Smart City ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และ 4) Smart Learning สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม พร้อมสอดแทรกเรื่องราววิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ให้เด็ก ๆ และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรื่องพลังงานอย่างสนุกสนาน โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นแห่งที่ 8 ของ กฟผ. พร้อมยกระดับสู่มาตรฐาน Trees-NC ระดับ Gold ของสถาบันอาคารเขียวไทยในทุกขั้นตอน

ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ตัวอาคารมีลักษณะคล้ายก้อนหินที่วางอยู่ท่ามกลางหุบเขา กลมกลืนกับธรรมชาติของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง เปิดให้บริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง โทร. 09-8185-2805

29/8/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 29 สิงหาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS