info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.230.21

ธรรมนัสลุยแก้อุทกภัยนราธิวาส ตามงานปรับปรุงพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก คลองมูโนะ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ธรรมนัสลุยแก้อุทกภัยนราธิวาส ติดตามงานปรับปรุงพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลกและคลองมูโนะ ป้องกันน้ำท่วมชุมชนตลาดมูโนะ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

วันที่ 18 กันยายน 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก ในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วานนี้ พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำดำ บริเวณป่าพรุโต๊ะแดง

ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่า ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นเรื่องที่ต้องหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาทั้งระบบ โดยได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดงานปรับปรุงพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก ให้เสร็จโดยเร็ว พร้อมกำชับให้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงในช่วงที่เป็นรอยต่อของงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำดำจากป่าพรุโต๊ะแดง ได้สั่งการให้วางแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สะดวกมากขึ้น

สำหรับการปรับปรุงพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโก-ลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และกัดเซาะพนังกั้นน้ำจนชำรุดเสียหาย เข้าท่วมพื้นที่ตลาดมูโนะ กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง โดยการปรับปรุงเสริมพนังกั้นน้ำ การเสริมคันกั้นน้ำ และก่อสร้างพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของระบบฐานราก และป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกและพื้นที่ชุมชน

ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำดำ บริเวณป่าพรุโต๊ะแดง กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดจราจรน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่เกิดจากสภาพดินที่มีความเป็นกรดหรือดินเปรี้ยว ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก ที่ไหลออกจากป่าพรุโต๊ะแดง โดยการระบายน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร พร้อมกันนี้ยังได้วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการก่อสร้างขยายอาคารบริเวณจุดตัดกับถนนทางหลวง และขยายคลองระบายน้ำบริเวณจุดที่เป็นคอขวด ก่อนที่จะระบายออกสู่คลองระบายน้ำคลองลานและคลองปูยู

สำหรับคณะที่ร่วมลงพื้้นที่ ประกอบด้วย นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

18/9/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 18 กันยายน 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS