ถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก (แนวเหนือ -ใต้) พร้อมเปิดให้บริการรับปีใหม่

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

โครงการดังกล่าวนี้กรมทางหลวงชนบทเร่งเปิดให้บริการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนปี 2562 นี้ วัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมทางถนนด้านตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีแนวเส้นทางต่อขยายจากถนนราชพฤกษ์เดิมที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 345 ไปทางทิศเหนือบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 346 บริเวณทางแยกถนนเลี่ยงเมืองปทุมธานี รวมทั้งมีถนนเชื่อมต่อไปยังถนนกาญจนาภิเษกถือเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยากับถนนกาญจนาภิเษกอีกด้วย

โดยโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) มีระยะทางรวมประมาณ 14.7 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 6,758 ล้านบาท ปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 นี้เป็นต้นไป โดยแบ่งงานก่อสร้างเป็น 4 สัญญา ประกอบด้วยสัญญาที่ 1 ตอน NS1 เริ่มต้นที่จุดสิ้นสุดถนนราชพฤกษ์ในปัจจุบันที่ทางแยกต่างระดับบริเวณทางหลวงหมายเลข 345 ถึงทางแยกต่างระดับวัดไพร่ฟ้า ประกอบด้วยงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับเดิมเพิ่มเติม และงานก่อสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไป-กลับรวม 6 ช่องจราจรระยะทาง 5.2 กิโลเมตร

สัญญาที่ 2 ตอน NS2 งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ซึ่งเป็นทางแยกต่างระดับที่เชื่อมต่อโครงการในแนวเหนือ- ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก รวมทั้งมีงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไป-กลับรวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร

สัญญาที่ 3 ตอน NS3 เริ่มจากทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าถึงทางหลวงหมายเลข 346 ประกอบด้วยงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานี และงานถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไป-กลับรวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 4.3 กิโลเมตร และสัญญาที่ 4 ตอน CD Road เริ่มต้นจากทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าไปบรรจบถนนกาญจนาภิเษกตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ประกอบด้วยงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้เพื่อต่อเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษก และงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับรวม 10 ช่องจราจร ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร

27/12/2561  ฐานเศรษฐกิจ (26 ธันวาคม 2561)

พื้นที่โฆษณา