info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.204.42.98

ลุยสร้างถนน "โครงการหลวงเลอตอ ตาก-เชียงใหม่"

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ทช.เดินหน้าสร้างทางเข้า"โครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก-เชียงใหม่" หนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่อเนื่อง หวังลดระยะเดินทางเพียง 2 ชม.

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม คือการสร้างเส้นทางเพื่อสนับสนุนโครงการหลวง นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการสร้างเส้นทางเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก,อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 และเป็นโครงการหลวงแห่งสุดท้ายในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวไทยภูเขา รวมถึงรักษาป่าต้นน้ำลำธารให้อุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ ทช.พิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับปรุงทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร็ว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงเลอตอและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) โดยปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จำนวน 2 สายทาง ดังนี้

สำหรับโครงการที่ 1 จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 บ้านป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด – แม่สะเรียง) กม.ที่ 36+900 สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 44+584 ที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ระยะทาง 44.584 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความก้าวหน้าไปแล้ว กว่าร้อยละ 48 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 246 ล้านบาท นายปฐม กล่าวต่อว่า ได้ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนโครงการที่ 2 จุดเริ่มต้น กม.ที่ 44+602 ที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 บ้านแม่ตื่นน้อย ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 74+032 เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 ที่บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 29.430 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความก้าวหน้าไปแล้ว กว่าร้อยละ 12 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 244 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการก่อสร้าง ดังนี้ ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้โครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จแล้ว จะช่วยให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาในการเดินทาง จากเส้นทางแรกอยู่ห่างจากอำเภอแม่ระมาดประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง และอีกเส้นทาง เข้าจากตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จากเดิมใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

12/5/2563  ฐานเศรษฐกิจ (12 พฤษภาคม 2563)

แนะนำคู่ค้า