“กรมท่าอากาศยาน” ซื้อที่เพิ่ม 165 ไร่ ขยายรันเวย์สนามบินระนอง

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ทย.) มอบนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงคลุม เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สำหรับโครงการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมรายละเอียดโครงการ วิเคราะห์ผลกระทบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม และนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ซึ่งโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง มีแผนการจะขยายความยาวทางวิ่งทางด้านทิศเหนือ 500 เมตร สร้างทางขับขนาน และจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมทางด้านทิศเหนือประมาณ 165 ไร่ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะมีทางวิ่ง จากเดิม ขนาด 45 x 2,000 เมตร เป็น 45 x 2,500 เมตร และพื้นที่รวมจากเดิม 2,447 ไร่ เป็น 2,612 ไร่

โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 นี้ กรมท่าอากาศยานได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการในภาพรวม ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา พื้นที่ศึกษา แนวทางการดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่

ซึ่งจากศักยภาพด้านต่างๆของจังหวัดระนอง ทั้งในด้านการท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง จึงทำให้หลายปีที่ผ่านมามีจำนวน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี กรมท่าอากาศยานจึงได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น

8/9/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (8 กันยายน 2563)

พื้นที่โฆษณา