ครม.เคาะ “เวนคืนที่ดิน” ใน “สุรินทร์ - ชลบุรี” จุดไหนบ้าง เช็กได้ที่นี่

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการ "ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน" จำนวน 2 ฉบับ ใน จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชลบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน จำนวน 2 ฉบับ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชลบุรี

โดยฉบับแรก คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลนอกเมือง และ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา ฉบับนี้ เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนอกเมือง และตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 กับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077

เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค รวมทั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด

อีกฉบับ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ “ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึง และตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....” ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึง และตำบลบ่อวิน อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายทางหลวงชนบท ชบ. 3009 ในการขนส่งสินค้า ลดอุบัติเหตุและแบ่งเบาปริมาณการจราจรของถนนสายหลัก เพื่อเป็นการรองรับความเจริญเติบโตของจังหวัดชลบุรีในอนาคต

และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน

9/9/2563  ฐานเศรษฐกิจ (9 กันยายน 2563)

พื้นที่โฆษณา