ครม.ทุ่มงบ 68 ล้าน จ้างที่ปรึกษาเดินหน้า "แลนด์บริดจ์"

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ครม.อนุมัติงบผูกพัน 68 ล้าน เดินหน้าจ้างที่ปรึกษา "โครงการแลนด์บริดจ์" ลุยยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ภาคใต้ ศึกษาโมเดลการพัฒนาการลงทุน ด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

วันที่ 15 ก.ย. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติอนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) "โครงการ แลนด์บริดจ์"

หรือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 ในวงเงิน 68,044,000 บาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย – อันดามัน) การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

การศึกษาปริมาณการค้าโลกและสำรวจความต้องการขนส่งสินค้าในระดับมหภาคที่พาดผ่านพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน การวิเคราะห์จัดทำรูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) การออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และการจัดทำรายงานการให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership : PPP)

รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีแผนการใช้จ่ายเงิน วงเงินรวม 68.044 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้ คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้จะได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน โดยมีรูปแบบโมเดลการพัฒนาและการลงทุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

15/9/2563  ฐานเศรษฐกิจ (15 กันยายน 2563)

พื้นที่โฆษณา