info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.177.219

เร่งพัฒนา"สนามบินหัวหิน"ขยายรันเวย์รับโบอิ้ง737-แอร์บัสA320

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

"ถาวร"จี้กรมท่าอากาศยานเร่งรัดแผนพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินระยะที่1 ดัน4โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งเร่งรัดขยายความกว้างรันเวย์รับโบอิ้ง737และ แอร์บัสA320

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานหัวหิน โดยกล่าวว่ากรมท่าอากาศยาน (ทย.) มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน ระยะที่ 1 (ปี 2561 - 2564) จำนวน 7 โครงการ

โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน ด้านการรักษาความปลอดภัย วงเงินงบประมาณ 123,400,000 บาท ประกอบด้วย ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม และเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDSพร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ สนามบินหัวหิน

2. การติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walk Through) วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท เพื่อประสิทธิภาพการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและสิ่งของที่นำขึ้นอากาศยานผู้โดยสาร สนามบินหัวหิน

3. การจัดหาพร้อมติดตั้งระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน วงเงินงบประมาณ 11,280,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

ส่วนอีก 4 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้แก่ 1. งานก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน 2.การจัดหาทางลาดลำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพ ขึ้น - ลงอากาศยาน 3. การติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 เซ็นติเมตร และ 4.งานก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและปรับปรุงรั้วรอบบริเวณสนามบินหัวหิน

ทั้งนี้ได้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน วงเงินงบประมาณ 250ล้านบาท เพื่อขยายความกว้างทางวิ่งผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ให้มีขนาด 45 เมตร ตามมาตรฐาน ICAO สำหรับรองรับอากาศยานแบบ B737, A320โดยก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางด้านข้างส่วนขยายใหม่ และเสริมผิวทางวิ่ง (รันเวย์) ทางขับเดิม เนื่องจากได้ผู้รับจ้างในการก่อสร้างฯ แล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาดำเนินงาน จึงกำชับไปยังคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องการกำกับก่อสร้างฯ ให้ผู้รับจ้างเร่งเข้าดำเนินงาน

สำหรับการจัดหาทางลาดลำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพขึ้น - ลง อากาศยาน วงเงินงบประมาณ 5,350,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ และเพื่อดูแลและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าอากาศยานมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 เซ็นติเมตร วงเงินงบประมาณ 4,889,900 บาท เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง และอะไหล่เลิกผลิตงานก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและปรับปรุงรั้วรอบบริเวณ วงเงินงบประมาณ 25,000,000 บาท เพื่อจัดพื้นที่และวางผังให้ถูกต้อง ไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ำ ในการอ้างสิทธิของพื้นที่และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ ทย. ดำเนินการดังนี้1. เป็นหน่วยงานหลักจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน ให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างประสิทธิภาพรวมทั้งจัดทำสรุปการประชุมเสนอให้ ทย. เพื่อเตรียมจัดทำคำของบประมาณหรือวางแผนการพัฒนาในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 25662. ให้จัดทำแผนการตลาด โดยศึกษาหาแนวทางการเปิดเส้นทางการบินระหว่างท่าอากาศยานหัวหินกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง3. ควบคุม กำกับ และเร่งรัดการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเชิญผู้รับจ้างให้มาสรุปรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะ

7/2/2564  ฐานเศรษฐกิจ (7 กุมภาพันธ์ 2564)

แนะนำคู่ค้า