info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.80.252.84

”กรมราง-รฟท.” เล็งสางปัญหา “ไฮสปีดไทย-จีน” ปมมรดกโลกอยุธยา

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเรื่อง การติดตามการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน (ไฮสปีดไทย-จีน) เบื้องต้นที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ ให้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)หารือแนวทางเลือกการดำเนินโครงการ โดยตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ได้ข้อยุติ

ขณะเดียวกันในการประชุมครั้งถัดไปให้นำเสนอเป็นภาพรวมโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา) เช่น การดำเนินการก่อสร้างสถานีอยุธยา การก่อสร้างงานโยธาร่วมช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง เป็นต้น รวมถึง การดำเนินโครงการระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย) และการเชื่อมโยงทางรถไฟกับโครงการรถไฟ ลาว-จีน ช่วงหนองคาย – เวียงจันทน์ ต่อไป

อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องจากวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการติดตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เร่งรัดโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) หรือโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน โดยเฉพาะการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานีที่มีคุณค่าและความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน เป็นโครงการที่เป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและกระจายความเจริญ รวมถึงการสร้างโอกาสอันดีแก่ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติสามารถมาเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญในการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทั้งในด้านภูมิทัศน์และคุณค่าความโดดเด่นของมรดกโลก (OUV) โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยรถไฟความเร็วสูงควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณค่าอันโดดเด่นให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด

8/9/2564  ฐานเศรษฐกิจ (8 กันยายน 2564)

แนะนำคู่ค้า