info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.80.252.84

ร.ฟ.ท. สนองนโยบาย “ศักดิ์สยาม” ศึกษารวบ PPP สายสีแดงทั้งต่อขยาย 4 สาย+เดินรถ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาปฐมนิเทศ โครงการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ จัดทำเอกสารประกวดราคาและการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน 2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ผ่านระบบออนไลน์

นายสุชีพ กล่าวว่า โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสายสีแดงส่วนต่อขยาย ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (M-MAP) มีบทบาทในการขนส่งผู้โดยสารที่พักอาศัยในพื้นที่ชานเมืองเข้าสู่กรุงเทพฯ เชื่อมโยงการเดินทางกับโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟทางไกล และรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ดังนั้น เพื่อผลักดันให้การพัฒนารถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผน

งานการต่อขยายเส้นทางต่าง ๆ ร.ฟ.ท. จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการโครงการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ จัดทำเอกสารประกวดราคา และการดำเนินงาน ตามพ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 2562 (พ.ร.บ.ร่วมทุน 2562) ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เพื่อเดินหน้าการพัฒนาโครงข่ายระบบรางช่วยให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ควบเดินรถ – ก่อสร้างส่วนต่อขยายรวมใน PPP

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้นำเสนอขอบเขตการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วยการบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุง รวมถึงการบริหารสถานีในโครงข่ายรถไฟชานเมืองสายสีแดงตลอดแนวเส้นทาง และแผนงานการขยายเส้นทาง โดยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับรัฐ (PPP: Public-Private Partnerships) ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน 2562

โดยในการศึกษานี้ จะครอบคลุมโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่วงบางซื่อ-รังสิต-ตลิ่งชัน

ส่วนที่ 2 คือส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก-หัวลำโพง

และส่วนที่ 3 การให้บริการโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เต็มรูปแบบ เพื่อเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) อย่างต่อเนื่อง จัดช่วงการเดินรถให้เต็มประสิทธิภาพ สร้างความคุ้มค่าให้โครงการ

โครงการจะดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการเดินรถเบื้องต้นให้สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางได้เพียงพอ และสอดคล้องกับระบบการเดินรถเดิมที่มีอยู่ โดยพิจารณาการจัดช่วงการเดินรถ (Time Slot) เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน โดยแบ่งรูปแบบการเดินรถเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน รูปแบบการเดินรถร่วมกับการเดินรถของ ร.ฟ.ท. ในส่วนของรถไฟทางไกล

ระยะที่ 2 ในระยะการเปิดส่วนต่อขยายช่วงต่าง ๆ ทั้งช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก-หัวลำโพง และการปรับรูปแบบการเดินรถในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ ร.ฟ.ท. ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันได้อย่างสะดวก

ระยะที่ 3 เมื่อโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ส่วนต่อขยาย ดำเนินการแล้วเสร็จ การเดินรถจะเป็นการให้บริการเต็มรูปแบบ โดยมีสถานีศูนย์กลางร่วมกับ ร.ฟ.ท. ที่สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งโครงการจะมารับช่วงต่อการให้บริการรถไฟชานเมืองจาก ร.ฟ.ท. เป็นรูปแบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุน พร้อมผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

โครงการฯ ได้วิเคราะห์และศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนและเอกชนที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินงานร่วมให้ความคิดเห็น โดยมีรูปแบบต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสัดส่วนการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสม

ศึกษาเสร็จ พ.ค. 65

ทั้งนี้ แผนการการดำเนินงานศึกษาการร่วมลงทุนฯ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จะใช้เวลาดำเนินการศึกษาทั้งหมด 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565) จากนั้นจะเริ่มกระบวนการสรรหาเอกชนร่วมลงทุนโดยจะใช้เวลาประมาณ 14 เดือน (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 – กรกฎาคม 2566) ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดเป็นการลงทุนเพื่อวางรากฐานความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทยในระยะยาว และส่งเสริมให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

30/9/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (30 กันยายน 2564)

แนะนำคู่ค้า