ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

งานสัมมนา อาคารโครงสร้างเหล็ก : สร้างเร็ว ทน นาน คำตอบงานก่อสร้าง

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่างฝีมือก่อสร้าง ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น อันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ การแก้ปัญหาในปัจจุบัน เช่น การจัดหาแรงงานต่างด้าว หรือการเพิ่มอัตราค่าจ้าง ถือเป็นมาตรการชั่วคราวที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในทุกมิติได้อย่างยั่งยืน ทั้งมิติของการควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง มิติในการควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน ตลอดจนมิติของความรวดเร็ว การก่อสร้างไม่เกิดความล่าช้าทั้งจากการขาดแคลนแรงงานหรือการแก้ไขความผิดพลาดของงานก่อสร้างอันเกิดจากทักษะฝีมือแรงงานที่ไม่เพียงพอ หรือกระทั่งปัจจัยจากสภาพอากาศฝนฟ้าคะนองลมกรรโชก ที่ล้วนเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการผิดนัดส่งงานโครงการได้

แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ คือการ "ปรับ" รูปแบบการก่อสร้างที่ต้องใช้ทั้งคนงานไร้ฝีมือและช่างก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ไปสู่รูปแบบที่มีการนำ "ระบบ" เข้ามาควบคุมคนงานที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ได้คุณภาพที่ไม่จำกัด ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาเชื่อมต่อกับ "ระบบ" ดังกล่าว เพื่อให้ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นบรรเทาเบาบางลง อันก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานก่อสร้างที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการส่งต่อคุณค่าไปยังเจ้าของอาคาร หรือผู้ใช้อาคารอย่างสูงที่สุดต่อไป

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ Email : pimpanit@isit.or.th หรือ โทรสาร. 02 713 6293 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์พนิต โทร.02 713 6290-2 ต่อ 124

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

ลงข่าววันที่ 2/6/2560

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา