info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.230.21

ลงทะเบียนผู้ซื้อ สนใจเข้าใช้งานทะเบียนผู้ขาย วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง

ระบบนี้จัดทำขึ้นตามการร้องขอจากฝ่ายจัดซื้อของเจ้าของโครงการ ฝ่ายจัดซื้อของผู้รับเหมา รวมถึงฝ่ายประมาณราคาของสถาปนิก ว่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใด ที่ทำระบบที่รวบรวมข้อมูล Supplier สินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างใด้ดี และใช้งานง่าย ส่วนใหญ่ที่เจอปัญหา ข้อมูลไม่ Update และ ซ้ำซ้อน ติดต่อไม่ได้ บางบริษัทฯ ก็เลิกกิจการไปแล้ว และวิธีการทำงานของจัดซื้อ เพื่อจัดเก็บกันเอง เป็นเอกสารใส่แฟ้ม อยู่ในคอมพิวเตอร์บ้าง แต่ก็ไม่สะดวก สุดท้ายก็จะใช้งานแต่ Supplier รายเดิมๆ พอจะหารายใหม่ๆ ก็ไม่อยากค้นหาแล้ว

จากปัญหาดังกล่าว เจ้าของโครงการ สถาปนิก ที่ปรึกษา และผู้รับเหมา ที่เป็นพันธมิตรยาวนานกับเรา ได้ร้องขอให้ทาง iCONS ช่วยจัดทำระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อให้หน่อย ให้เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างในประเทศไทย เนื่องจากทาง iCONS มีสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอยู่เป็นจำนวนมาก น่าจะทำให้ข้อมูลที่เข้าสู่ระบบน่าจะเชื่อถือได้

ปัจจุบัน iCONS ได้ทำการพัฒนาระบบทะเบียนผู้ขาย วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านมีความสนใจ กรุณาลงทะเบียนตามแบบฟอร์มด้านล่าง หลังจากที่เราได้รับข้อมูลของท่านจะมีเจ้าหน้าของเราติดต่อกลับไป

เงื่อนไขการลงทะเบียนผู้ซื้อ

 1. ท่านยืนยันว่าจะลงทะเบียนข้อมูลทั้งหมดตามความเป็นจริงเท่านั้น
 2. ทางบริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกข้อมูลบริษัทและข้อมูลการติดต่อของท่าน ตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม เพื่อนำเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้ซื้อ
 3. ทางบริษัทฯ ขออนุญาตนำข้อมูลของท่านในระบบทะเบียนผู้ขาย แบ่งปัน ส่งต่อข้อมูลให้กับ Supplier ในฐานะสมาชิกของบริษัทฯ อาทิ ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผู้นำเข้าสินค้า หรือ ตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น เพื่อใช้ในการติดต่อไปให้ความรู้ แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของผู้ขาย ให้กับท่านโดยตรง
 4. ทางบริษัทฯ ขออนุญาตลบข้อมูลของท่านออกจากทะเบียนผู้ซื้อ ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลของที่ท่านลงทะเบียนไม่เป็นความจริง หรือ ผู้ขายแจ้งว่าท่านมิใช้ผู้ซื้อได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หรือ ท่านมิได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้แล้ว
 5. หากข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนผิด หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือ ต้องการทำให้ข้อมูลทันสมัย ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ตามระเบียบและช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 6. ทางบริษัทฯไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ทางบริษัทฯ เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลผู้ขายเท่านั้น
 7. ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดกับการนำเข้าข้อมูลของท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 8. หากท่าน แอบอ้าง หรือ ทำให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย ไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อม ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับกรบริกรของท่านทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 9. ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ต่อการซื้อ ขาย บริการ ระหว่างท่าน(ผู้ซื้อ) กับ ผู้ขาย
 10. ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ร้องขอให้ท่านช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลงานก่อสร้างท่านที่ดำเนินการอยู่ เพื่อให้ข้อมูลของท่านครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ขาย

คำนิยาม

 • ผู้ซื้อ หมายถึง เจ้าของโครงการก่อสร้าง สถาปนิกที่ออกแบบโครงการ ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาช่วง ผู้รับเหมางานระบบ
 • ผู้ขาย หมายถึง ท่านที่สมัครลงทะเบียนผู้ขายในระบบ iCONS Vendor List เท่านั้น

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เจ้าของโครงการ สถาปนิก ที่ปรึกษา และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในฐานะผู้ซื้อ สามารถค้นหา บริษัทฯ ที่ผลิตและจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างได้ พร้อมชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรที่ถูกต้อง เกิดจากผู้ขายได้ลงทะเบียนข้อมูลของตนเอง และมีระบบติดดาว Supplier ที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ท่านสามารถบันทึกการติดต่อระหว่างกันได้ด้วย

สร้าง Username และ Password เพื่อเข้าระบบจัดการสินค้าของท่าน
Username (Email)
Password
Confirm Password
ข้อมูลบริษัทของท่าน
ข้อมูลติดต่อ
Loading
ขอบคุณค่ะ คุณลงทะเบียนผู้ขายสำเร็จแล้ว