info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.192.48.196

ระบบลงทะเบียนผู้ขาย วัสดุ อุปกรณ์ สินค้าสำหรับงานก่อสร้าง (ฟรี)

ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริษัท หรือ นิติบุคคล ที่ต้องการนำเสนอหรือขายสินค้าโดยตรงกับเจ้าของโครงการ สถาปนิก ที่ปรึกษา จนถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง หากท่านเป็นเจ้าของบริษัทหรือพนักงานขายแล้วท่านต้องการเพิ่มชื่อบริษัท รวมถึงชื่อของท่าน เข้าระบบ ทะเบียนผู้ขาย ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และยืนยันการลงทะเบียนผู้ขายไว้กับ iCONS ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กรุณาศึกษาเงื่อนไขก่อนลงทะเบียนผู้ขาย

 1. ท่านยืนยันว่าจะลงทะเบียนข้อมูลทั้งหมดตามความเป็นจริงเท่านั้น
 2. ทางบริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกข้อมูลบริษัทและข้อมูลการติดต่อของท่าน ตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม เพื่อนำเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้ขาย
 3. ทางบริษัทฯ ขออนุญาตนำข้อมูลของท่านในระบบทะเบียนผู้ขาย แบ่งปัน ส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ซื้อ ในฐานะสมาชิกของบริษัทฯ อาทิ เจ้าของโครงการก่อสร้าง สถาปนิก ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อใช้ในการติดต่อขอรายละเอียดสินค้า หรือ ขอราคาสินค้า หรือ สั่งซื้อสินค้า ไปหาท่านโดยตรง
 4. ทางบริษัทฯ ขออนุญาตลบข้อมูลของท่านออกจากทะเบียนผู้ขาย ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลของที่ท่านลงทะเบียนไม่เป็นความจริง หรือ ผู้ซื้อแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อท่านได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หรือ ท่านมิได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้แล้ว
 5. หากข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนผิด หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือ ต้องการทำให้ข้อมูลทันสมัย ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ตามระเบียบและช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 6. ทางบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ทางบริษัทฯ เป็นเพียงสื่อกลางประชาสัมพันธ์บริษัทของท่าน(ผู้ขาย) ต่อผู้ซื้อเท่านั้น
 7. ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดกับการนำเข้าข้อมูลของท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 8. หากท่าน แอบอ้าง หรือ ทำให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย ไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อม ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับการบริการของท่านทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 9. ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ต่อการซื้อ ขาย บริการ ระหว่างท่าน(ผู้ขาย) กับ ผู้ซื้อ

คำนิยาม

 • ผู้ซื้อ หมายถึง เจ้าของโครงการก่อสร้าง สถาปนิกที่ออกแบบโครงการ ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาช่วง ผู้รับเหมางานระบบ
 • ผู้ขาย หมายถึง ท่านที่สมัครลงทะเบียนผู้ขายในระบบ iCONS Vendor List เท่านั้น

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เจ้าของโครงการ สถาปนิก ที่ปรึกษา และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในฐานะผู้ซื้อ จะสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าตามที่ต้องการในระบบทะเบียนผู้ขาย แล้วชื่อบริษัทและรายละเอียดติดต่อท่านจะปรากฏได้ทันที

สร้าง Username และ Password เพื่อเข้าระบบจัดการสินค้าของท่าน
Username (Email)
Password
Confirm Password
ข้อมูลบริษัทของท่าน
ข้อมูลสำหรับติดต่อท่านโดยตรง
ข้อมูลชื่อยี่ห้อ ชื่อตราสินค้าที่ท่านขาย
Loading
ขอบคุณค่ะ คุณลงทะเบียนผู้ขายสำเร็จแล้ว