info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.200.30.73

“ดิ เอราวัณ กรุ๊ป”ทุ่ม1หมื่นล้าน ขยาย"ฮ็อป อินน์" มุ่งเบอร์1"บัดเจ็ท โฮเทล"เอเชีย

Hotel News / ข่าวหมวดโรงแรม

“ดิ เอราวัณ กรุ๊ป”เพิ่มทุน 3 พันล้านบาท รองรับการเติบโต ทั้งเตรียมเงิน 8 พัน-1 หมื่นล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้าเดินหน้าพัฒนาหรือการเข้าซื้อกิจการ เพื่อขยายการลงทุนในแบรนด์“ฮ็อป อินน์ ตั้งเป้าผู้นำโรงแรม“บัดเจ็ท” เบอร์หนึ่งในเอเชีย แปซิฟิก เชื่อมั่นตลาดการเดินทางในไทยและฟิลิปปินส์มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมานับเป็นปีที่บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายจากผลกระทบของโรคไวรัสโควิด-19 เราได้มีการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอดทั้งในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับโรงแรมทุกแห่งในเครือ การปิดให้บริการโรงแรมเป็นการชั่วคราวเพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจในช่วงภาวะวิกฤติ และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมด้านการบริหารกระแสเงินสดและการจัดการสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ในปี 2563 ที่ผ่านมาเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 45 จากปีก่อนหน้า ในส่วนของสภาพคล่อง ณ สิ้นปี เรามียอดเงินสดคงเหลือจำนวน 1.6 พันล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 5.2 พันล้านบาท และสำหรับปี 2563 บริษัทได้รับการอนุมัติจากธนาคารเจ้าหนี้ทุกแห่งในการขอผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามีความมั่นใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรับมือภายใต้ภาวะวิกฤติและความไม่แน่นอนเรายังคงมีความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกและความต้องการในการเดินทางทั้งของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ โดยแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ระหว่างปี 2564-2568 จะให้ความสำคัญกับการขยายการลงทุนในกลุ่มโรงแรม “บัดเจ็ท” มากขึ้นทั้งในประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมที่เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างต่ำอีกทั้งยังมีกลุ่มลูกค้าหลักมาจากตลาดการเดินทางในประเทศฮ็อป อินน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา กลุ่มโรงแรม “ฮ็อป อินน์” ซึ่งเป็นแบรนด์โรงแรมระดับ “บัดเจ็ท” ที่เราเป็นเจ้าของและบริหารเอง ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานแข็งแกร่งได้รับผลกระทบช้าที่สุด และฟื้นตัวได้เร็วที่สุด ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำโรงแรม “บัดเจ็ท” ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฮ็อป อินน์

โดยสำหรับประเทศไทยจะมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายโรงแรม “ฮ็อป อินน์” ซึ่งเป็นแบรนด์บัดเจ็ท โฮเทล ของดิเอราวัณ กรุ๊ป ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และตั้งเป้ามีจำนวนสูงสุด 100 สาขา และสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ จะเน้นสร้างเครือข่ายขยายไปเมืองอื่นๆ นอกจากเมืองมะนิลาซึ่งเป็นที่ตั้งหลักของโรงแรม “ฮ็อป อินน์” ในปัจจุบัน และตั้งเป้าจำนวนโรงแรมไว้ทั้งหมด 15 สาขา

นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสการลงทุนในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งในรูปแบบการลงทุนและพัฒนาโดยบริษัทฯเองหรือการเข้าซื้อกิจการ โดยคาดว่าใช้เงินลงทุนจำนวน 8,000 – 10,000 ล้านบาทสำหรับระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และขยายสัดส่วนรายได้และกำไรที่เกิดจากฐานลูกค้าจากตลาดการเดินทางในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลให้เรามีเสถียรภาพในการดำเนินงานมากขึ้น“ดิ เอราวัณ กรุ๊ป”ทุ่ม1หมื่นล้าน ขยาย"ฮ็อป อินน์" มุ่งเบอร์1"บัดเจ็ท โฮเทล"เอเชีย

รวมทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจและองค์กรและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ และการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมทางการเงินสำหรับรองรับการเติบโตตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้อนุมัติแผนเพิ่มทุนจำนวน 3 พันล้านบาทประกอบด้วยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 2 พันล้านบาท คาดจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1 พันล้านบาท ซึ่งมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีกำหนดการใช้สิทธิในเดือนมิถุนายน 2567ทั้งนี้การเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงไว้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และช่วยให้เรามีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมต่อการขยายการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้โดยมีอัตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เรามั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในการจัดหาเงินลงทุนในครั้งนี้จากผลความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ได้วางไว้มาโดยตลอดดิเอราวัณ กรุ๊ป

ปัจจุบันบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ โดยประกอบธุรกิจโรงแรมครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาว จนถึงโรงแรมระดับบัดเจ๊ท ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีโรงแรมในประเทศไทยทั้งหมด 68 โรงแรม ครอบคลุมจังหวัดท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วประเทศไทย สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯ มีโรงแรมทั้งหมด 5 แห่ง ในเมืองมะนิลา

24/2/2564  ฐานเศรษฐกิจ (24 กุมภาพันธ์ 2564)

Youtube Channel