info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.200.30.73

"อนุทิน" สั่ง ทอท.เร่งสางปัญหาสร้างเทอมินัล 2

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

"อนุทิน" สั่งทอท.แก้ปัญหาเทอมินัล 2 หลังติดปัญหาทำสัญญา ICAO เร่งเสนอแผนแม่บทชงสภาพัฒน์ไฟเขียว เคลียร์แนวทางเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศายานสุวรรณภูมิ

วันที่ 24 พ.ค. 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. ตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564 ที่ให้ ทอท. เร่งจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ฉบับ Revisit โดยการจัดจ้างสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(IATA) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เข้ามาศึกษาและทำข้อเสนอแนะแผนแม่บท และให้ กระทรวงคมนาคมและทอท. นําเสนอแผนแม่บทฉบับ Revisit ต่อนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) พิจารณาก่อนการลงทุนตามแผนดังกล่าว พร้อมกับ รับทราบข้อเสนอแนะของ ป.ปช.เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่2 หรือเทอมินัล 2 กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ(North Expansion) ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ ทอท. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ปปช. เข้าไปประกอบการพิจารณาตามแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ ทอท. ต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนดำเนินงาน (Action Plan) การเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่ ทอท. นำเสนอ ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินงาน 5 ส่วน ประกอบด้วย1.การศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูม โดย IATA ซึ่งเป็นการศึกษาในส่วนของการคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมกับเสนอแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศายานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 10 มี.ค. -7 มิ.ย. 25642.การศึกษาเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ. โดย ICAO ซึ่งเป็นการศึกษาด้านกฎระเบียบและมาตรฐานด้านการบิน จะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมิ.ย. 2564 และแล้วเสร็จในเดือนก.พ. 25653.งานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักหลังที่ 1 ด้านทิศตะวันออก (East Expansion) จะใช้เวลา 29 เดือน เริ่มงานก่อสร้างเม.ย. 2565 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส.ค. 25674.โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ใช้เวลา 30 เดือน เริ่มก่อสร้าง ม.ค. 2566 ก่อสร้างแล้วเสร็จ มิ.ย. 2568 และ5.งานก่อสร้างส่วนต่อขยาย West Expansion อยู่ระหว่างรอความจัดเจนจากผ ลการศึกษาของ IATA และ ICAO“ประธานในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการว่า แม้ที่ประชุมจะได้อนุมัติ Action Plan การเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตาม ทอท.เสนอ แต่ขอให้เร่งดำเนินการเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยเฉพาะกรณี ICAO ที่ขณะนี้ติดปัญหาการจัดทำสัญญาโดยให้ ทอท. เร่งปรึกษาทั้งกรมบัญชีกลาง และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อหาทางจัดทำสัญญาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ และดำเนินการได้เร็วที่สุด เพื่อจะได้ข้อมูลทั้งจากการศึกษาของ IATA และ ICAO มาประกอบการทำแผนแม่บทฉบับทบทวน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

24/5/2564  ฐานเศรษฐกิจ (24 พฤษภาคม 2564)

Youtube Channel