info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

ชงบริษัทลูกรถไฟ คุมบริหารทรัพย์สินทั้งหมด พัฒนาที่ดิน “ธนบุรี-จตุจักร-พระราม 9”

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

บริษัทลูกรถไฟจ่อลงนาม MOU “รถไฟ” จ่อคุมรวบดูพัฒนาทรัพย์สินทั้งหมด หวัง 10 ปี ฟันรายได้ 1.2 แสนล้าน “ศักดิ์สยาม” สั่งดูที่ดิน 3 แปลงศักยภาพสูง “ธนบุรี-จตุจักร-พระราม 9”

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประชุมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Application “Zoom”

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวกับบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของ ร.ฟ.ท. ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เล็งให้บรัษัทลูกมีอำนาจบริหารทรัพย์สินทั้งหมด

บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด และ ร.ฟ.ท.เตรียมทำความตกลง โดยลงนามในบันทึกข้อตกลงหลักหรือธรรมนูญใหญ่ที่ใช้ในการดำเนินงานระหว่างกัน หรือที่เรียกว่า “Master Agreement” ในเร็ว ๆ นี้ โดยในข้อตกลงดังกล่าวจะมีการระบุให้บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการบริหารทรัพย์สินของ ร.ฟ.ท. ซึ่งแน่นอนว่าย่อมหมายความรวมถึงการให้สิทธิในการบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินของ ร.ฟ.ท. โดยที่ดินดังกล่าวมีมูลค่ามหาศาลและมีศักยภาพสูงมาก

วางแผนเพิ่มความคล่องตัว

ซึ่งการบริหารทรัพย์สินของ ร.ฟ.ท. ที่ดำเนินการโดย บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด จะมีการใช้วิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารใหม่ ทำให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ ในการนี้ นางสาวไตรทิพย์ ในฐานะรักษาการกรรมการผู้จัดการ/คณะกรรมการบริหารของบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด จึงได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อม และการวางแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จไปในหลายเรื่อง ๆ แล้วอย่างเป็นระบบ ภายในระยะเวลาอันสั้น เช่น ในด้านกระบวนการทางกฎหมายได้มีการขอยกเว้น พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนในด้านการบริหารจัดการและทางด้านธุรกิจ ได้มีการวางแผนในการกำหนดการมอบสิทธิในการบริหารที่ดิน เพื่อให้บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เตรียมความพร้อมในการรับมอบสิทธิการบริการที่ดิน เป็นต้น

เล็งพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ ฟัน 10 ปี 1.2 แสนล้าน

นอกจากนี้ ทางบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ยังได้มีการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารโครงการใหญ่ ๆ โดยมีดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการในรูปแบบการให้เช่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ การดำเนินการในการบริหารสิทธิในที่ดินต่าง ๆ คาดว่าจะถูกทำให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน คาดว่าบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้โดยมีมูลค่าสูงถึง 125,175.44 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 10 ปี

ศักดิ์สยามสั่งดู “ที่ดินธนบุรี-ศูนย์การแพทย์จตุจักร-พระราม 9”

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับทราบรายงานดังกล่าวพร้อมมอบนโยบายแก่ ร.ฟ.ท.ให้เร่งดำเนินการเพิ่มเติม โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

1.เนื่องจากยังมีพื้นที่แปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่บริเวณถนนพระราม 9 จากแยกคลองตัน และถนนรัชดาภิเษก จึงควรนำไปพิจารณาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม ทั้งนี้ ในระหว่างนี้ ให้เร่งนำพื้นที่แปลงขนาดกลางและขนาดเล็กมาเร่งพัฒนาให้เกิดรายได้ก่อน

2.เปรียบเทียบบริษัทลูก ของบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด กับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด เพิ่มเติม เพื่อสร้างความคล่องตัวและเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล

3.ให้ความสำคัญกับการสรรหาผู้บริหาร รวมทั้งรายละเอียดของเงื่อนไขการจ้างให้มีความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

4.สถานีธนบุรี มีความสำคัญอยู่ติดกับโรงพยาบาลศิริราช มีระบบรถไฟฟ้าเชื่อมต่อถึง 3 สาย สามารถใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาแบบ TOD ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ดังนั้น ให้บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแบบรอบด้าน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ( สนข.) เข้ามาบูรณาการความร่วมมือด้วย

5.ให้บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เข้าไปพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่แปลงศูนย์การแพทย์บริเวณสวนจตุจักรด้วย

25/8/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (25 สิงหาคม 2564)

Youtube Channel