info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

เสร็จแล้วขยาย 4 เลน “ตาก-อ.แม่สอด” ถนนแห่งขุนเขาเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจไทย-เมียนมา

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 12 สาย ตาก – อ.แม่สอดทั้ง 4 ตอน ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสาย ระหว่าง กม.0 – กม.86 ระยะทางยาวประมาณ 86 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร

30/1/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (30 มกราคม 2563)

Youtube Channel