รฟม.ร่วมหารือภูเก็ต เร่งเดินหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รฟม. หารือร่วมจังหวัดภูเก็ตเร่งเดินหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย รฟม. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำผู้แทนคณะทำงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เดินทางเข้าพบ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนะนำโครงการให้ส่วนราชการต่างๆ ได้รับทราบ เพื่อนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงการดำเนินการภายหลังจากนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระยาเสถียรฐาปนกิจ แขวงทางหลวงภูเก็ต

ซึ่งโครงการดังกล่าวกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัด ซึ่งโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา แบ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็น 2 ระยะ ซึ่ง รฟม. จะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ก่อน

ทั้งนี้จะมีสถานีทั้งหมด 21 สถานี แบ่งเป็นสถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี สถานียกระดับ 1 สถานี และสถานีใต้ดิน 1 สถานี ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ รฟม. อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยคาดว่าจะสามารถขออนุมัติดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีราวเดือนเมษายน 2562 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2563 รวมทั้งเปิดให้บริการภายในปี 2566

1/9/2561  ฐานเศรษฐกิจ (1 กันยายน 2561)

ผู้สนับสนุน