info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.59.38

เสร็จแล้ว! ถนน 6 เลน เชื่อมลำพูน-เชียงใหม่ “สามแยกดอยติ-สารภี”

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวง ขยายถนน 6 เลน ถนนสาย 11 เชื่อมลำพูน “สามแยกดอยติ – เชียงใหม่” แล้วเสร็จ ลดปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 11 สาย สามแยกดอยติ – เชียงใหม่ แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ มีระยะทางยาวประมาณ 24.35 กม. ระหว่าง กม.527 – 551

แนวเส้นทางผ่าน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าสัก, ตำบลบ้านกลาง, ตำบลมะเขือแจ้, ตำบลเหมืองง่า, ตำบลอุโมงค์ ของอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กับอีก 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลสารภี, ตำบลยางเนิ้ง, ตำบลไชยสถาน ของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลท่าศาลา ของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องจากทางหลวงสายดังกล่าวมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าภาคการเกษตรและสินค้าภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดลำพูน และเป็นทางเชื่อมโยงเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง

สภาพปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 11 มีอายุการใช้งานมานานแม้ได้มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากมีปริมาณการจราจรสูง มีรถบรรทุกสินค้าขนาดหนักและรถโดยสารที่มีขนาดใหญ่ใช้บริการมากขึ้น

จึงเป็นเหตุให้สภาพผิวทางได้รับความเสียหายก่อนครบอายุบริการ จึงได้ก่อสร้างขยายจากทาง 4 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร ไปกลับข้างละ 3 ช่องจราจร ผิวทางคอนกรีต เกาะกลางแบบยก กว้าง 5.5 เมตร

และก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก จำนวน 4 จุด ได้แก่ แยกเหมืองง่า แยกเหมืองกวัก จังหวัดลำพูน และแยกป่าแดด แยกสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,474.671 ล้านบาท

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก ตามพันธกิจด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง

และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เสริมศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆ ของประเทศ และแก้ปัญหาการติดขัดจราจรบนทางหลวงสายหลักของประเทศ ช่วยให้เกิดการกระจายตัวของการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงสายหลัก และลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองเชียงใหม่

9/10/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (9 ตุลาคม 2563)

แนะนำคู่ค้า