info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.45.252

เร่งทางด่วน-รถไฟฟ้าภูเก็ต ศักดิ์สยาม ยันสร้างพร้อมกันปี 66

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล)

รมว.คมนาคมกล่าวว่าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมมีหลายโครงการ โดยโครงการสำคัญ อาทิ โครงการทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้ดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากอำเภอกะทู้ไปยังหาดป่าตอง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว คาดว่าเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2566 และแล้วเสร็จในปี 2570

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต - ห้าแยกฉลองกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ โดยแบ่งเส้นทางออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต - ห้าแยกฉลองและระยะที่ 2 ช่วงสถานีรถไฟท่านุ่น - สถานีเมืองใหม่ ซึ่ง รฟม. ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 เป็นลำดับแรก ระยะทางรวม41.7 กม. กรอบวงเงินลงทุนเบื้องต้น 35,201 ล้านบาท

ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง รฟม.จัดทำเรื่องเพื่อนำเสนอกระทรวง คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการ ระยะที่ 1 และรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ PPP ที่เหมาะสมในเบื้องต้น คือ การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยรัฐลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเอกชนลงทุนค่าก่อสร้างงานโยธา งานระบบ และขบวนรถไฟฟ้า และให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 30 ปี รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร และรับความเสี่ยงด้านรายได้ค่าโดยสาร รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด โดยรัฐจะช่วยสนับสนุนทางการเงินให้แก่เอกชนในส่วนของค่าก่อสร้างงานโยธา คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างโครงการ ในปี 2566 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2569

3/11/2563  แนวหน้า (03 พฤศจิกายน 2563)

แนะนำคู่ค้า