ผุดนิคม สมาร์ทปาร์ค กนอ.ยันลงเสาเข็มปีหน้า

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึง โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ว่า จะสร้างขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง พื้นที่ประมาณ 1,383.76 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อุตสาหกรรม 621.55 ไร่ พื้นที่พาณิชยกรรม 150.54 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 373.35 ไร่ พื้นที่สีเขียวและกันชน 238.32 ไร่

โดยก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีมติเห็นชอบการลงทุนโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park แล้ว ล่าสุดอยู่ระหว่างนำเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อให้ความเห็นต่อการลงทุนโครงการฯ และคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติได้ภายในเดือนกันยายน 2563 และจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 1/2564 ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 3 ปี

ทั้งนี้หากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อปี อยู่ที่ 52,934.5 ล้านบาท ขณะเดียวกัน จะก่อให้เกิดการจ้างงาน ประมาณ 7,459 คน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ประมาณ 1,342,620,000 บาทต่อปี (คิดฐานเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ15,000 บาท) โดยนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีความได้เปรียบที่อยู่ในเขตส่งเสริมของ EEC มีสถานีระบบขนส่งมวลชนทางรางเชื่อมต่อหน้าโครงการ ฯลฯ

25/6/2563  แนวหน้า (25 มิถุนายน 2563)

พื้นที่โฆษณา