ทล.ทุ่มงบปี 64 1.28แสนล้าน ผุดโลจิสติกส์

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วงเงิน 128,577 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 6 แผนงานประกอบด้วย

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 5,043 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% ของวงเงินทั้งหมด 2.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงิน 30,612 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% ของวงเงินทั้งหมด 3.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ก่อสร้างปีเดียว) วงเงิน 5,082 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% ของวงเงินทั้งหมด

4.แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ วงเงิน 75,906 ล้านบาท หรือคิดเป็น 59% ของวงเงินทั้งหมด เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี วงเงิน 11,472 ล้านบาท, โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ระยะทาง 357 กิโลเมตร (กม.)วงเงิน 1,401 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ 6 โครงการ วงเงิน 1,015 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินระยะทางทั้งสิ้น 2,436 กิโลเมตร และสะพาน 46 แห่ง วงเงิน 36,088 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศระยะทางทั้งสิ้น 271 กม. และสะพาน 1 แห่ง วงเงิน 3,684 ล้านบาท

5.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ วงเงิน 3,370 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% ของวงเงินทั้งหมด โดยแผนงานดังกล่าวนั้น มีแผนการดำเนินงาน รวมระยะทางทั้งสิ้น 228 กม. และสะพาน 3 แห่งและ 6.แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วงเงิน 8,564 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7% ของวงเงินทั้งหมด

นายสราวุธกล่าวว่า ในส่วนของแผนการดำเนินงานของงบประมาณประจำปี2563 วงเงินประมาณ 110,000 ล้านบาทนั้นคาดว่าภายใน 30 กันยายน 2563 ทาง ทล.ยังคงตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 100% ภายใน 30 กันยายนนี้

1/7/2563  แนวหน้า (1 กรกฎาคม 2563)

พื้นที่โฆษณา