info@icons.co.th 02 810 8892-6 34.226.234.102

ปิดจราจรทางขึ้น-ลงด่วน ”บางนา-บางปะกง“ ปรับปรุงผิวจราจร

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

การทางพิเศษจะปิดการจราจรบริเวณทางขึ้น-ลง ทั้งขาเข้า-ขาออก บนทางด่วนบูรพาวิถี บางนา-บางปะกง เพื่อปรับปรุงผิวจราจร

วันที่ 20 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางขึ้น-ลง (ขาเข้า-ขาออก) บนทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-บางปะกง) จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.

??1. ด่านฯ บางวัว ทางลง (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 18 – 20 เม.ย. 2564

??2. ด่านฯ บางบ่อ ทางลง (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 24 – 26 เม.ย. 2564 ??3. ด่านฯ บางเสาธง ทางขึ้น (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 1 – 3 พ.ค. 2564

??4. ด่านฯ บางนา กม.2 ทางขึ้น (ขาออก) ระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ค. 2564

??5. ด่านฯ บางเสาธง ทางลง (ขาออก) ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิ.ย. 2564

??6. ด่านฯ บางบ่อ ทางขึ้น (ขาออก) ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิ.ย. 2564

??7. ด่านฯ บางบัว ทางขึ้น (ขาออก) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิ.ย. 2564

ทั้งนี้ กทพ. ได้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรและติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า?

20/4/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (20 เมษายน 2564)

แนะนำคู่ค้า