info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.210.151.5

2 บริษัท ยื่นชิงสิทธิสำรวจผลิตปิโตรเลียม คาดได้ผู้ชนะเดือน ก.พ. 66

Oil & Gas News / ข่าวหมวดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผยมีบริษัทสนใจยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 จำนวน 2 บริษัท คาดได้ผู้ชนะภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ในการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/65 G2/35 และ G3/65 ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อให้บริษัทที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้จากทั่วโลก

โดยเปิดห้องศึกษาข้อมูล (Data Room) ให้บริษัทต่าง ๆ เข้าศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการยื่นขอสิทธิ พร้อมทั้งจัดประชุม The 24th Thailand Petroleum Bidding Round Conference เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมทั้งแนวทาง ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นขอสิทธิ ในรูปแบบออนไลน์ ไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีบริษัทสนใจยื่นคำขอสิทธิทั้งสิ้น จำนวน 2 บริษัท

“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เปิดให้ยื่นคำขอสิทธิ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 ซึ่งมีบริษัทที่สนใจร่วมยื่นขอสิทธิ จำนวน 2 ราย โดยเอกสารการยื่นขอสิทธิ ประกอบด้วย คำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต เอกสารแสดงคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รวมทั้งข้อเสนอข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินสำหรับการสำรวจปิโตรเลียม และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคำขอสิทธิดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ดำเนินตามขั้นตอนทุกอย่างด้วยความโปร่งใส รัดกุม และรอบคอบ โดยเชื่อมั่นว่ากลไกต่าง ๆ ในการพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จะสามารถทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นขอสิทธิทุกรายในครั้งนี้ได้

ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะพิจารณากลั่นกรอง พิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ ในเบื้องต้นของบริษัทผู้ยื่นคำขอสิทธิ ก่อนเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายและร่างสัมปทานปิโตรเลียม คณะกรรมการปิโตรเลียม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาตามลำดับ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตได้ราวเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ การเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ 24 นี้ นับเป็นการสร้างโอกาสกับประเทศไทย ในการนำทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และเพิ่มโอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ของประเทศ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

19/9/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (19 กันยายน 2565)

ช่องยูทูปของ iCONS