บีโอไอเปิดเวทีกางความพร้อมหนุนเอสเอ็มอีสู่4.0

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

“ บีโอไอ” เปิดเวทีแจงความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนเอสเอ็มอี ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ปูทางสู่อุตสาหกรรม 4.0 ย้ำสิทธิประโยชน์ครอบคลุมกว่า 200ประเภทกิจการมีเงื่อนไขผ่อนปรนกว่ากิจการขนาดใหญ่

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยในงานสัมมนา “พลังขับเคลื่อน Smart SMEs :Your Success Begins” ว่า ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(เอสเอ็มอี)คิดเป็น 90% ของผู้ประกอบการในประเทศไทย จำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเน้นสร้างนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนและก้าวสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยในปี 2560 บีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่เอสเอ็มอี จำนวน 110 โครงการ เงินลงทุนรวมกว่า 2,352 ล้านบาท และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 บีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอีแล้ว 10 โครงการ เงินลงทุนรวม 473 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง และกิจการกลุ่มเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

“การให้สิทธิประโยชน์แก่กิจการเอสเอ็มอี ของบีโอไอ ครอบคลุมกว่า 200 ประเภทกิจการ และมีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากกว่ากิจการขนาดใหญ่ อาทิ เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท ผ่อนปรนให้ใช้เครื่องจักรเก่าในโครงการได้”นายโชคดีกล่าว

สำหรับ งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพื่อเพิ่มศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทยให้พร้อมพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0

การสนับสนุนผู้ประกอบการนอกจากการให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เพื่อ รับช่วงการผลิต กิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งกิจกรรมนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยไปร่วมแสดงนิทรรศการในต่างประเทศ และศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ

สำหรับภาพรวมการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภาพรวม 3 เดือนแรกปีนี้มียอดรวม 205,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 160,000 ล้านบาท บีโอไอมั่นใจว่าผลจากการที่มี พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทำให้บรรยากาศการลงทุนในพื้นที่อีอีซีมีแนวโน้มดีขึ้นและตลอดปีนี้จะมีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 720,000 ล้านบาทได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

22/6/2561  MGR Online (22 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา