GULF นำคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้า พร้อมทำกิจกรรม CSR ภายใต้แนวคิด Zero Waste

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำคณะผู้ถือหุ้น จำนวน 70 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ โรงไฟฟ้าอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีกำลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์ โดยมี น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลการดำเนินกิจการของบริษัทมากขึ้น เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

พร้อมทั้งพาคณะผู้ถือหุ้นร่วมทำกิจกรรม CSR รักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดก้อนจากตะกอนดิน ที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า อยู่ภายใต้แนวคิด Zero Waste ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ รวมถึงผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นนโยบายและกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

22/6/2561  MGR Online (22 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา