“บิ๊กฉัตร”ชง กนช.ไฟเขียว 2 บิ๊กโปรเจ็กต์น้ำ 1.28 หมื่นล้าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

“พล.อ.ฉัตรชัย"” เตรียมชง กนช.ไฟเขียว 2 โปรเจ็กต์น้ำ 1.28 หมื่นล้าน 19 ธ.ค.นี้ ชี้ได้ประโยชน์เพียบทั้งโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมฯ ป้องกันน้ำท่วมเมืองกรุง โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน แก้น้ำท่วมเมืองสุโขทัย อขณะ สนทช.จี้ทุกหน่วยงาน เร่งสำรวจ ออกแบบโครงการน้ำเพื่อขอรองรับขอจัดสรรงบ ตามแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญครั้งที่ 2/2561 ณ ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่มีความพร้อม ซึ่งเป็นโครงการที่มีผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และเป็นโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ (Area Based) พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ

ประกอบด้วยโครงการของกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ คือ โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมประชากร เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร และโครงการของกรมชลประทาน 3 โครงการ เพื่อบรรเทาอุทกภัย และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน ได้แก่ 1.โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จ.ชลบุรี 2. โครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ จ.พังงา และ 3.โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย

ทั้งนี้จากการพิจารณาของที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 2 โครงการและจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 4/2561 พิจารณาในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ ได้แก่ 1.โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมประชากร กรุงเทพฯ แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2562-2566 วงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำในคลองสอง คลองบางบัว คลองบางเขน และคลองเปรมประชากร และก่อสร้างอาคารรับน้ำ สถานีสูบน้ำ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ รวมถึงยังช่วยรับน้ำฝนที่ระบายในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่จังหวัดข้างเคียง ได้แก่ นนทบุรีและปทุมธานี และสามารถสูบน้ำกลับเพื่อเจือจางน้ำเสียในคลองเปรมประชากรได้ด้วย

2. โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2567 วงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,875 ล้านบาท ลักษณะโครงการเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมของจังหวัดสุโขทัย และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยม ด้วยการระบายน้ำจากแม่น้ำยมบางส่วนไปลงแม่น้ำน่าน และผันน้ำเพื่อตัดยอดน้ำของแม่น้ำยมในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนกลาง โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองหกบาทจากเดิมเพิ่มอีก 1 เท่าตัวเป็น 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และการปรับปรุงคลองยม - น่าน ให้สามารถระบายน้ำได้ 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมด้วยการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารประกอบตามแนวคลองส่งน้ำ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองสุโขทัยในฤดูฝน ตลอดจนเก็บกักน้ำในคลองไว้ใช้ประโยชน์บริเวณ 2 ฝั่งคลองตลอดสายในระหว่างฝนทิ้งช่วงฤดูแล้ง ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 7,300 ไร่

“ส่วนอีก 2 โครงการของกรมชลประทาน ได้แก่ โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จ.ชลบุรี และ โครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ จ.พังงา ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงให้กลับไปทบทวนพื่อกลับมานำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป”

ด้านนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) กล่าวอีก สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ได้วิเคราะห์โครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการปี 2562 – 2565 พบว่า เพื่อให้สามารถผลักดันโครงการสำคัญได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีแหล่งเงินรองรับการขับเคลื่อนให้ครบทุกโครงการ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดจัดทำแผนการดำเนินการรายโครงการให้ชัดเจน รวมถึงเร่งรัดการเตรียมความพร้อม สำรวจ ออกแบบ เพื่อรองรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

12/12/2561  ฐานเศรษฐกิจ (12 ธันวาคม 2561)

พื้นที่โฆษณา