info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.177.219

เดินหน้าผุดสนามบินสตูล กพ. นี้สรุปตำแหน่งที่ก่อสร้าง

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้การก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งจากศักยภาพด้านต่างๆของจังหวัดสตูล ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ยังมีข้อจำกัดในด้านการเดินทางที่เดินทางโดยรถยนต์ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพดังกล่าว กรมท่าอากาศยานจึงได้มีทำการศึกษาเพื่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ขึ้น

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์และจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ทางเลือกเพื่อรวบรวมจัดทำข้อสรุปหาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด และจะดำเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (ช่วงสรุปผลการศึกษา) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้

สำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้การก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล จังหวัดสตูล มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 รวม 270 วัน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1. การประเมินความเป็นไปได้ โดยรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจ, การคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารของสนามบินสตูลและประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์, ประเมินความเป็นไปได้ด้านวิศวกรรมและด้านสิ่งแวดล้อม

2. การออกแบบสนามบินเบื้องต้น โดยสำรวจและคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งสนามบินที่เหมาะสม, ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น, ออกแบบทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้น ซึ่งเบื้องต้นได้ออกแบบให้ท่าอากาศยานสตูล เป็นท่าอากาศยานสำหรับรองรับการบินพาณิชย์ การบินทั่วไป และบริการเช่าเหมาลำ มีทางวิ่งขนาด 45x2,500 เมตร และสามารถขยายเป็น 3,000 เมตรในอนาคต โดยมีพื้นที่ทางเลือก 6 แห่ง คือ 1) ตำบลละงู อำเภอละงู และตำบลสาคร อำเภอท่าแพ 2) ตำบลละงู อำเภอละงูและตำบลท่าเรือ ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ 3)ตำบลท่าเรือ ตำบลแป-ระ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ และตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง 4)ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง 5) ตำบลคลองขุด ตำบลเกตรี อำเภอเมือง 6) ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ และตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง

3. จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยจัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่1 การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ(ช่วงเริ่มต้นศึกษา) ครั้งที่ 2 การจัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 3 การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ(ช่วงสรุปผลการศึกษา)

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์และจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ทางเลือก เพื่อรวบรวมจัดทำข้อสรุปหาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด และจะดำเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (ช่วงสรุปผลการศึกษา) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้

14/1/2563  แนวหน้า (14 มกราคม 2563)

แนะนำคู่ค้า